ⵓⴳⵜⴰ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 62 ⵖⴻⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵙⵙⵓⵍⵉⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 23 Fuṛaṛ 2018 14:40   Ɣran-t : 172 n tikkal
ⵓⴳⵜⴰ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 62 ⵖⴻⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵙⵙⵓⵍⵉⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⴰⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 62 ⵏ ⵡⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ (ⵓⴳⵜⴰ) ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴳ-ⴷ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰⴳⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴷⴰⵎⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵡⴰⵏⴻⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵏⵉ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2013 ⵙⴻⴳ ⵢⵓⴷⵔⴻⵏ ⵍⴻⵙⵡⴰⵎ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ.
ⴰⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⵢⴰⴳⵉ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⴷⵉ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⴻⵙⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵢⵍⵓⵜⵜ ⵜⵓⴼⵔⴰⵔ-ⴷ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵙⵜ, ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⴰùⵎⵛⵉⵡⴻⵔ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⵄⴻⵍⵍⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⴰⴽⴻⵔⴷⵉⵙⴰⵏ. ⵜⴻⵎⵎⴻⵣⴳ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏⵏ ⵓⵏⴰⵃⴱⵓⵙ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵙⵙⵢⴰ ⵖⴻⵔ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ .
ⵓⴳⵜⴰ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 62 ⵖⴻⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵙⵙⵓⵍⵉⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 23 Fuṛaṛ 2018 14:40     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 172 n tikkal   Bḍu