10 ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Fuṛaṛ 2018 16:30   Ɣran-t : 89 n tikkal
10 ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ, 21 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2018 – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⵏ ⵡⴻⵙⴳⵉⴵⴵⵉ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⵣ 10 ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ 2000 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⴻⴷ ⵢⵉⴷⴻⵔⴱⵓⵣⴻⵏ. ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵡⵉⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵜⵉⴷⴰⵢⵕⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ, ⵍⵃⴻⵕⵕⴰⵛ, ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴱⴻⵔⵔⴰⵇⵉ, ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵕⴰⴷ ⵕⴰⵢⴻⵙ, ⴷⴷⵕⴰⵕⵢⴰ, ⴱⵓⵣⴻⵔⵔⵉⵄⴰ, ⴱⵉⵔⵜⵓⵜⴰ, ⵛⵛⵔⴰⴳⴰ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵃⴻⵎⵎⴻⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵣⴻⴷⵖⴻⵏⵜ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ « ⵉⵏⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ » (ⴰⴱⴰⵜⵜⵧⵉⵔⵙ) ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ ⵏ 1400/3500 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 1, ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵡⵉⵔⴰ. ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵍⵃⴻⵕⵕⴰⵛ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴰⵢⵉⵏ (ⴱⴰⵛⴵⴻⵕⵕⴰⵃ) ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵙⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴷⴻ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ 216/2100 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 2, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵣⴻⴷⵖⴻⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ 240/1000 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ.

ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⴷⴻⵙⵙⵧⵍⵉⴻⵔ (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵕⵓⴱⴰ, ⵜⴰⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵍⵃⴻⵕⵕⴰⵛ) ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ 1400/3500 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 1 ⴷ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ 240/1000 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵢⴰⵕⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⴱⵧⵓⵛⵀⵧⵓⵛⵀⴰ, ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ 1, ⵍⵄⴰⵍⴰ 2 (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵣⵣⴻⵡⵡⴰⵕ) ⴷ ⵢⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⴷⴻⵔⵎⵧⵓⵛⵀⴻ (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵕⴵ ⵍⴱⴻⵃⵔⵉ) ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ 1400/3500 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 1.

ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵔⵔⴰⵇⵉ, ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⴱⵉⴽⴰ, ⴱⴻⵍⵇⵡⵉⴷⴻⵔ ⴷ ⴱⵓⵛⴰⵇⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ 1400/3500 ⵏ ⵜⵏⴻⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 1 ⴷ ⵡⵉⴷ 240/1000 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵕⴰⴷ ⵕⴰⵢⴻⵙ, ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵙⵙⵃⴰⵡⵍⴰ (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵉⵔⵅⴰⴷⴻⵎ) ⴷ ⵍⴼⵉⵔⵎⴰ ⵏ ⵢⵓⵏⴻⵙ (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵕⴰⴷ ⵕⴰⵢⴻⵙ) ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ 1400/3500 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 1 ⴷ 416/2100 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 2 ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵡⵉⵔⴰ. ⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴷⴷⵕⴰⵕⵢⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵟⴻⵔⴼⴰ (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⴰⵛⵓⵕ) ⴷ 5-ⵢⵓⵍⵢⵓ (ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ ⵃⵙⴻⵏ) ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ 1400/3500 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 1, ⵡⵉⴷ ⵏ 416/2100 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 2 ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ 240/1000 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ.

ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴻⵇⵛⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⴻⵡⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⴱⵢⴰⵔ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴱⵓⵣⴻⵔⵔⵉⵄⴰ, ⵡⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⴰⵏⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵍⴰ ⵍⵎⴻⵔⴵⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵡⴻⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ-ⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴱⵉⵔⵜⵓⵜⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ 1400/3500 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 1 ⴷ 416/2100 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 2.

ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵛⵛⵔⴰⴳⴰ, ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵡⵍⴰⴷ ⴼⴰⵢⴻⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ 416/2100 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 2, ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⴻⵔⴱⵓⵣⴻⵏ ⴷ ⵚⵚⴷⵓⵃⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵃⴻⵎⵎⴻⴷ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ-ⵜⴰⵍⴻⵎⴰⵎⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ 1400/3500 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 1 ⴷ 416/2100 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵣⵉⵧⵓ 2 ⴷⴻⴳ ⴷⴷⵡⵉⵔⴰ.

10 ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵙⴳⵉⴵⴵⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Fuṛaṛ 2018 16:30     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 89 n tikkal   Bḍu