ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 Fuṛaṛ 2018 16:06   Ɣran-t : 25 n tikkal
ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2018, ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ), ⵢⵉⵡⴻⵜ (01) ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ’’,

ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ (ⴷéⵜⴰⵛⵀⴻⵎⴻⵏⵜⵙ) ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵓⴱⵥⴻⵏ (04) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ (160) ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ (1.780) ⵏ ⵜⴻⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵡⴰⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 4). ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴽⴽⵙⴻⵏⵜ ⵢⵉⵡⴻⵜ (01) ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⵓⵙⵜ, (2.000) ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴼⴻⵛⴽⴰ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵉⵣⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 3) ⴰⴽⴽⴻⴷ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6)’’, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⵟⴼⴻⵏ (04) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ (02) ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ (9,5) ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵙⴹⵉⴼ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5). ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ‘’ⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⴳⵏ) ⵟⵟⴼⴻⵏ, (40) ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⴻⵏ ⵓⴼⴼⵉⵔⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵜⵢⴰⵔⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴻⵔⵔⴻⴳⵍⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵉⴳⵔⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ).

ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 Fuṛaṛ 2018 16:06     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 25 n tikkal   Bḍu