ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⵔⴷⴰ ⴱⵙⵜⴰⵏⴷⵊⵉ, ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 Fuṛaṛ 2018 14:17   Ɣran-t : 25 n tikkal
ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⵔⴷⴰ ⴱⵙⵜⴰⵏⴷⵊⵉ, ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ

 

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⵔⴷⴰ ⴱⵙⵜⴰⵏⴷⵊⵉ, ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⵖⵔ 88 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵡⵏⵣⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ.

ⵉⵍⵓⵍ ⴱⵙⵜⴰⵏⴷⵊⵉ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⴼⵓⵕⴰⵕ 1930 ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵓⴷⴼ ⵖⵔ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ 1957. ⵎⵉ ⵜⵓⵡⵢ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⵏⵖ ⴷⴳ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ.

ⴰⵔⴳⴰⵣ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ.

ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ, ⵟⴰⵢⴱ ⵥⵉⵜⵓⵓⵏⵉ, ⵜⴰⴱⵕⴰⵜ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ-ⴰ, ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⵊⴰⵀⴷ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵇⴱⵍ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵓⵙ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴱⵓⵓⴰⵍⵍⴰⴳ, ⵉⵄⵣⵣⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵖⴼ ⵕⵕⵡⴰⵃ ⵏ ⵡⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 Fuṛaṛ 2018 16:01
ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⵔⴷⴰ ⴱⵙⵜⴰⵏⴷⵊⵉ, ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 Fuṛaṛ 2018 14:17     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 25 n tikkal   Bḍu