ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ ⴰⴷ ⵢⴳ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵖⵔ 23 ⴼⵓⵔⴰⵔ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵖⵔ ⵔⵔⵓⵙ, ⴱⵢⵉⵍⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵟⵔⴽ

Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 17 Fuṛaṛ 2018 20:06   Ɣran-t : 69 n tikkal
ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ ⴰⴷ ⵢⴳ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵖⵔ 23 ⴼⵓⵔⴰⵔ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵖⵔ ⵔⵔⵓⵙ, ⴱⵢⵉⵍⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵟⵔⴽ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ, ⴰⴷ ⵢⴳ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵖⵔ 23 ⴼⵓⵔⴰⵔ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⵔⵓⵙ, ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⵢⵉⵍⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵟⵟⵔⴽ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

‘’ⵟⵉⵔⵣⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴳ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵖⵔ ⵔⵔⵓⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵖⵔ 19 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2018 ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵚ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙǧⵀⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵡⵡⵉⵜ ⵉⴳⵔⵣⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⵏⴰⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⵍ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ-ⴰ ⵢⵣⵔⵉⵏ’’, ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴳⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⵏ ‘’ⴰⵛⵔⴰⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ-ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵢⴽⵛⵎ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵏⵢⵉ ⵏ ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵓⵍⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵏⵜ, ⵙⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴻⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ’’.

ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ ⴰⴷ ⵢⴳ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵖⵔ 23 ⴼⵓⵔⴰⵔ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵖⵔ ⵔⵔⵓⵙ, ⴱⵢⵉⵍⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵟⵔⴽ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 17 Fuṛaṛ 2018 20:06     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 69 n tikkal   Bḍu