ⵟⵉⵖⵕⵉ ⵉ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ 13 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵟⵟⴼ ⵉⵎⵉⵖⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 Fuṛaṛ 2018 19:10   Ɣran-t : 26 n tikkal
ⵟⵉⵖⵕⵉ ⵉ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ 13 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵟⵟⴼ ⵉⵎⵉⵖⵙ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⵉⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵖⴼ ⵉⵏⴰⵄⵕⵓⴹⵏ ⵉⵎⵉⵖⴰⵙⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙⵙⴰⵡⵍⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵃⵓⵣ ⵉⵎⵉⵖⵙ ⵓⵎⵉ ⵙⵎⵎⴰⵏ "ⴰⵏⵖⴰⵢⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵍⵙⴰ".

ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ "ⵍ ⵎⵓⵓⴷⵊⴰⵀⵉⴷ", ⵙ ⵡⵎⵄⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵎⴰⵛⵀⴰâⵍ ⵛⵀⴰⵀⵉⴷ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 58 ⵏ ⵉⵏⴰⵄⵕⵓⴹⵏ ⵉⵎⵉⵖⴰⵙⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ "ⵟⴰⵡⵔⵉⵔⵜ" ⵢⴽⴽⴰⵜⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵃⵓⵣ ⵉⵏⴰⵄⵕⵓⴹⵏ ⵉⵎⵉⵖⴰⵙⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⵟⵓⵓⵀⴰⵎⵉ, ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ ⵉ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ  "13 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵟⵟⴼ ⵡⵖⴱⵍ-ⴰⴳⵉ".

 ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ ⵉ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ-ⴰⴳⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⴳⴳⵜⵏ ⵉⵏⴰⵄⵕⵓⴹⵏ-ⴰⴳⵉ.

ⵟⵉⵖⵕⵉ ⵉ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ 13 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵟⵟⴼ ⵉⵎⵉⵖⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 Fuṛaṛ 2018 19:10     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 26 n tikkal   Bḍu