ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵡⵏⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ ⵉⵎⵙⴳⵔⴰⵡⵏ, ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:16   Ɣran-t : 823 n tikkal
ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵡⵏⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ ⵉⵎⵙⴳⵔⴰⵡⵏ, ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵡⴳⵣⵓⵎ ⴰⴽⵔⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ (ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ) ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⵥⵎⴰⵍⵉ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳⴰⵔ ⵡⵏⵎⴰⵍⵓ-ⴰ ⴷ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵎⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⴹⴳ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵡⴳⵣⵓⵎ ⴰⴽⵔⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵓ (ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ) ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵛⵛⵜⴽⵉ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵟⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ, ⴰⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵢⵎⵜⴰⵡⴰⵜⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⵎⵍⵏ ⴷ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵡⵙⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵉⵅⴷⴷⵎⵏ ⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴳⵔⵏ, ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵉⵅⴷⴷⵎⵏ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵡⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⴽⴼⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ.  

ⴳⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵏⵎⴰⵍⵓ-ⴰ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⴷ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⵏⵎⴰⵍⵓ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵉⴷⴰⵡⵏ ⴰⵢ ⵙⵜⴰⵅⵔⵏ ⵙ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴱ ⴷⴳ ⴱⴳⴰⵢⵜ ⴷ ⵍⴱⵍⵉⴷⴰ.

ⴹⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴳⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵛⵛⵜⴽⵉ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵙⵖⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵙ ⵡⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵡⵏⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ.

ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴽⵎⵎⵉⵍ ⵓⵙⵓⵏⴷⴻⴷ-ⴰ, ⵉⴳⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⵥⵎⴰⵍⵉ, ⵉ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵃⴱⵙⵏ ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴹⴼⵔⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵙ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ ⵖⴼ ⵏⵏⴼⵄ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵡⵏⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ ⵉⵎⵙⴳⵔⴰⵡⵏ, ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:16     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 823 n tikkal   Bḍu