ⴼⵓⴽⵏ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⵙⵓⵏⴷⴻⴷⵏ ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:13   Ɣran-t : 929 n tikkal
ⴼⵓⴽⵏ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⵙⵓⵏⴷⴻⴷⵏ ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴼⵓⴽⵏ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⵏ – ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵢⵣⵔⵉⵏ- ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵟⵏⴰⵣⵏⵜ ⵟⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ.

ⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵎⵙⴼⵔⴰⵇⵏ ⵡⴰⵔ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⵙⴷⴰⵜ ⵟⵏⴰⵣⵏⵜ ⵟⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ (ⴷⴳ ⵜⴰⵙⵓⴽⵜ ⵏ ⵥⵉⴳⵀⵓⵓⵜ-ⵢⵓⵓⵛⴼ ⴷ ⵡⵣⵏⵉⵇ ⵏ ⴰⵙⵍⴰ ⵀⵓⵛⵉⵏ), ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵎⵙⴼⵔⴰⵇ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏⵉⴹⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ-ⵒⴰⵛⵀⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ-ⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ.

 ⵢⵎⵎⵓⴳⴳⵔ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵙⴰⵉⴷ ⴱⵓⵓⵀⴰⴷⵊⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ-ⴰⵙ ⵜⵉⵖⵔⵖⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⵓⵜⵔⵏ-ⵏⵙⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⵉⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵔⵣⴰⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵚⵚⵉⴼⴰ ⵜⵓⵃⵜⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵓⵄⴼⴼⵓ ⵙⴳ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ, ⴰⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵢⵔ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴰⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵡⵣⵔⴼ ⵉ ⵜⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ.

 ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ-ⴰ ⴱⴷⴰⵏ-ⵜ-ⵉⴷ 15.000 ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵣⵣⵓⴳⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ. ⴹ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵉⵛⵡⵡⵍⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⵉⵙⴱⵉⵟⴰⵔⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴽⵔⴰ ⵙⴳ-ⵙⵏ ⵓⵡⴹⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⴰⵢ ⵃⴱⵙⵏ ⴷⴳ-ⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⴰⵎ ⵜⴳⵓⴼⵓⵙⵜ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵓⵡⵅⵅⵔ ⵏ ⵜⵜⵉⵄⴰⴷⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ.

ⴼⵓⴽⵏ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⵏ ⵉⵎⵙⵓⵏⴷⴻⴷⵏ ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:13     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 929 n tikkal   Bḍu