ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴷⵍⵛⵉ ⵢⵙⵙⴽⵢⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵊⴰⵒⵓⵏⵉ ⴰⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 17:33   Ɣran-t : 915 n tikkal
ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴷⵍⵛⵉ ⵢⵙⵙⴽⵢⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵊⴰⵒⵓⵏⵉ ⴰⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⵎⴷⵍⵛⵉ, ⵢⵙⵙⴽⵢⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵊⴰⵒⵓⵏⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⴰⵙⴰⵢⴰ ⴼⵓⵊⵉ ⵡⴰⵔⴰ, ⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ.

ⴹⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴷⵍⵛⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵎⴰⵙⴰⵢⴰ ⴼⵓⵊⵉ ⵡⴰⵔⴰ ⵓⴷⵔⵏ-ⴷ ’’ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⵏ ⵉⴳⵔⵣⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴷⵎⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙǧⵀⴷ ⵏ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴼⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ’’.

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴷⵍⵛⵉ ⵢⵙⵙⴽⵢⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵊⴰⵒⵓⵏⵉ ⴰⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 17:33     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 915 n tikkal   Bḍu