ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ : ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵣⵓⵍⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (ⵒⴰⵜⵜⵔⵙⵓⵏ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 17:29   Ɣran-t : 912 n tikkal
ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ : ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵣⵓⵍⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (ⵒⴰⵜⵜⵔⵙⵓⵏ)

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⴰⴷⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ, ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴼⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ, ⴰⵍⴰⵏ ⵒⴰⵜⵜⵔⵙⵓⵏ, ⵉⵣⵓⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵎⵖⴰ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵒⴰⵜⵜⵔⵙⵓⵏ ⵉ ⵢⵎⴷⵉⵡⵏⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ, ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ 8 ⴰⵣⵣⵉⵔⵉ-ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⵉⵣⵓⵍ ‘’ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⵟⵟⴼ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵎⵖⴰ’’.

ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ, ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵢⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⴰⵔⵚⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ-ⴰ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵖⵍⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵔⴽⴷ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ ⵢⵣⵣⵡⵔ ⴰⵣⴰⵍ ⵜⴼⴽⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⵉⵙ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⵉ ⵓⵙǧⵀⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ, ⴷⵖⴰ ⴰⵎⴷⵀⵍ ⴷⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ.

ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ : ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵣⵓⵍⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (ⵒⴰⵜⵜⵔⵙⵓⵏ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 17:29     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 912 n tikkal   Bḍu