ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ ⵢⵔⵎⵙ ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 Fuṛaṛ 2018 10:26   Ɣran-t : 928 n tikkal
ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ ⵢⵔⵎⵙ ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ, ⵢⵔⵎⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⴰⵍⵉⵏⴰ ⵔⵓⵎⴰⵏⵓⵡⵙⴽⵉ, ⵉ ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⵟⴹⵔⴰ-ⴷ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ ⵢⵔⵎⵙ ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 Fuṛaṛ 2018 10:26     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 928 n tikkal   Bḍu