ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵢⵙⵏⵎⵎⵔ ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 Fuṛaṛ 2018 16:18   Ɣran-t : 531 n tikkal
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵢⵙⵏⵎⵎⵔ ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ

 

ⵙⴰⴽⵉⵟ ⵙⵉⴹⵉ ⵢⵓⵓⵛⴼ (ⵟⵓⵏⵙ)- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵢⵓⵓⵙⵙⴼ ⵛⵀⴰⵀⴷ ⵢⵙⵏⵎⵎⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵙⴰⴽⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵓⵓⵛⴼ (ⵟⵓⵏⵙ), ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵢⴰⴳⵉ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵙⴰⴽⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵓⵓⵛⴼ.

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ-ⴷ

ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴰⴽⵉⵜ ⵙⵍⴷⵉ ⵢⵓⵓⵛⴼ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⴹⵕⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰⴳⵉ ⵜⴰⵍⵉⵙⴰⵏⵜ, ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵡⵉ ⵢⵎⵎⵣⴷⵉⵏ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵢⵎⵎⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⵓ.

ⵛⵀⴰⵀⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰⴳⵉ ⴷ "ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵎⵃⵕⵚⴰ ⴷ ⵓⵄⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵖⵕⴼ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴳⵎⴰ-ⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ."

 

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵢⵙⵏⵎⵎⵔ ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 Fuṛaṛ 2018 16:18     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 531 n tikkal   Bḍu