ⵢⵔⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⴰⵜ ⵏ ⵡⵙⵏⵎⵎⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 15:38   Ɣran-t : 931 n tikkal
ⵢⵔⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⴰⵜ ⵏ ⵡⵙⵏⵎⵎⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵜⴰⴱⵕⴰⵜ ⵏ ⵡⵙⵏⵎⵎⵔ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵖⴼ ⵍⵡⵍⵀⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵔⴰ ⵉ ⵡⵎⵏⵉ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵢⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵡⵣⵡⵓⵔ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ.

ⴹⴳ ⵜⴱⵕⴰⵜ-ⴰ, ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵖⵔⴰ ⵏⵓⵓⴰⵔⴰ ⵙⴰⴰⴷⵉⴰ ⴹⵊⴰⴰⴼⴰ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ, ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ-ⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⵛⴽⵕⵏ-ⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏⴰⵜⵓⵔⵏ ⵍⵡⵍⵀⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵔⴰ ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ-ⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵙⴼⵔⴰ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⵓⵎⴰⵔⵏ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴱⴷⴰⴷ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵡⵖⵔⴼ-ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵖⵜⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⵎ ⵡⵔⴽⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵟⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵡⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ « ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵅⵉⵍⴰⴼ (ⵍⴼⵜⵏⴰ) ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⵏ ⵜⴰⵎⵔⵡⴰ ⵜⴰⴱⵔⴽⴰⵏⵜ ».

ⴰⵣⵡⵓⵔ-ⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵏⵙ ⵜⵉⵎⵙ ⵏ ⵍⴼⵜⵏⴰ, ⴰⴷ ⵢⴽⴽⵙ ⵙⵙⴱⴱⴰⵜ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵢⵙⵙⴽⵡ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⴰⵢⵢⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵎⵎⵓ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴼⵔⵏⴻⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵣⵡⵓⵔ-ⴰ, ⵢⵇⵇⵍ ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⵢⵏⴹⵔⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⵔⴰⵔⴽⴰⴷ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵡⵃⵉⴷⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵊⵀⴷⵏ ⵉⴷⵓⵔⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵏ-ⵢǧǧⵏ ⴰⴷ ⵄⴷⴷⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⵍⴰⵍⵏ ⵍⵅⵉⵍⴰⴼ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵍⵄⴰⴼⵢⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵡⴽⴽⴷⵏ ⵢⵉⵙⵉⵏⴰⵜⵓⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⴱⵕⴰⵜ-ⴰ.

ⵙⵏⵎⵎⵔⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼ ⴷⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⵔ ⴷⴳ ⵡⵔⴽⴰⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵡⴽⴽⴷⵏ ⵖⴼ ⵍⵡⵍⵀⴰ ⴷ ⵡⴷⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴼⴽⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⵉ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⴹ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⵏ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢǧǧⴰⵏ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⵔ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵏ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵖⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⵙ ⵡⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⵔⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⵔⵥⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⴱⴷⵔⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ ⵜⵉⵙⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⵓⵔⴰⵔ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⴱⵖⵉ-ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵚⵚⵉ ⵍⵍⵙⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴱⵄⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵍⴰⵍ ⵍⴼⵜⵏⴰ.

ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵡⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵇⵇⵍ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵅⵍⵍⵚⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⴷⵉⵎⴰ ⵢⵜⵜⵉⵏⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⵜⴰⵍⴰⵙⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⴰⴽⴽ ⵎⴷⴷⵏ » ⵢⵔⵏⵓ « ⵜⴰⴽⴰⵜⵓⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⵔⵏⵓ ⴷⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵏⵏⴼⵄ-ⵏⵏⵙ ».

ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⴹⵔⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵍ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⴰⵅⵍⵍⵚ ⵏ ⵓⵎⵔⵡⴰⵙ ⵓⴼⴼⵉⵖ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵔⵚⵚⵉ ⵏ ⵓⵙⵔⵀⵓ ⴷ ⵓⴳⵎⵎⵉⵔ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴱⵖⵙ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵕⵕⴰⵢ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⴽⴽⵙ ⴰⴽⴽ ⵓⵏⵊⵓⴳⵏ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ.

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵙⵎⴽⵜⵉⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⴰⵜⵏⵜⵉ ⵏⴹⵔⵔⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵔⴰⵔⴽⴰⴷ, ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵙ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵍⴱⵄⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵃⵔⵣ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⴳⵓⵣⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⵡⵔⵏⴰⴹⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵡⵔǧⵉⵏ ⵉⴽⵓⴽⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵍ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵢⵙⵜⵎⴰⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⴳⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⵏⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵔⵎⵉⵜ-ⵏⵏⵙ.

ⵢⵔⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⴰⵜ ⵏ ⵡⵙⵏⵎⵎⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 15:38     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 931 n tikkal   Bḍu