ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 Fuṛaṛ 2018 15:31   Ɣran-t : 525 n tikkal
ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⴹⴼⵔ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.

ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵣⴰⴽ ⴹⵓⵓⵔⴰⵔⵉ, ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴷⴳ ⵜⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⵙⵙⵃⴷⵔ-ⴷ ⵖⴼ ⵓⵎⵉⵀⵉ ⵏ ⵓⵃⵜⵜⵎ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵖⴼ ⵎⴷⴷⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴳ ⵓⴳⵓⵔⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵎⴰ ⵇⵇⵍⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵃⵔⵉⵛⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ.

ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎ ⴷⴳ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵜⵏⴹⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵡⵄⵣⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴼⵍⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵃⵇⵔⴰⵏⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵎⴽⵜⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⵙⵙⴰⵡⴰⵍ-ⴷ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⴰⵏⴹⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ.

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴱⵍ, ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ, ⵜⵏⴹⴰ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⴼⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴼⴰⵔⵙⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⴽⴽ ⴷⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⵜⵜⵎⵏ, ⴷⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ, ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⵙ-ⵏⵏⵙ.  

ⴹ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵢǧǧⵏ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⴹⴼⵔⵏ ⵜⴰⵙⵏⴼⵍⵜ-ⵏⵏⵉ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵓⵓⵔⴰⵔⵉ.

ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 Fuṛaṛ 2018 15:31     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 525 n tikkal   Bḍu