ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⴰⵎⴰⵔ ⴱⵏⴰⵓⵓⴷⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 Fuṛaṛ 2018 13:40   Ɣran-t : 512 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵎⵊⴰⵀⴷ ⴱⵏⵎⵓⵙⵜⴼⴰ ⴱⵏⴰⵓⵓⴷⴰ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴰⵎⴰⵔ, ⵢⵡⵡⴹ ⵍⴰⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⴱⵍⴳⵉⵇⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ, ⵉⴷ ⴰⵖ-ⵙⵄⵍⵍⵎⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵉⵙ.
 
ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1925 ⴷⵉ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴰⵎⵔⵕⵃⵓⵎ ⴱⵏⴰⵓⵓⴷⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵙ ⵏ ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉ ⵡⵙⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵉⵏ (ⵎⵟⵍⴹ) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵜ (ⵓⵙ).
 
ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ 22 ⵢⵏⵏⵊⵎⴰⵄⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1954 ⴷⵉ ⵍ ⵎⴰⴷⴰⵏⵉⴰ ⴹⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵓⵀⴳⴳⵉ ⵏ ⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.
 
ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ ⴰⵎǧⴰⵀⴷ ⴰⵎⴰⵔ ⴱⵏⴰⵓⵓⴷⴰ, ⴰⵄⴳⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ 22 ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⴳⵔ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ (ⴱⵍⴳⵉⵇⵓ) ⴷⵉ ⵍⵄⵎⵕ-ⵉⵙ 93 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⵡⴹ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ-ⴰⴳⵉ, ⵉ ⵏⵄⵍⵎ ⵙⴳ ⵢⵇⵕⵉⴱⵏ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ.
 
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:25
ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⴰⵎⴰⵔ ⴱⵏⴰⵓⵓⴷⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 Fuṛaṛ 2018 13:40     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 512 n tikkal   Bḍu