ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵣⴳⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⵓⴼⴰ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Fuṛaṛ 2018 14:02   Ɣran-t : 212 n tikkal
ⵚⵟⵉⴼ – ⵟⴰⵏⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵍⵓⵓⴰⵉ ⴰⵉⵙⵙⴰ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⵉ ⵚⵟⵉⴼ, ⵖⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵖⴼ "ⵍ ⵇⵓⴷⵙ, ⵜⴰⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍ ⴰⵇⵙⴰ ⴷ ⵓⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ  ⵖⴼ ⵜⵣⴳⴰ " ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ" ⵜⴱⴷⴷ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ".
 
"ⵟⵉⵎⵉⵍⵉⵜ-ⴰⴳⵉ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⴱⴳⴳⵉⵏ-ⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⴰⵍⴱⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⵓⴼⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ", ⵉⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵕⵉ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵀⵓⵓⴰⵔⵉ ⴱⵓⵓⵎⴷⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵃⴹⵕ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⵙ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵓⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵚⴰⵃⵕⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ ⴰⴱⴷⵔⴰⵣⴰⴽ ⴳⵓⵙⵙⵓⵓⵎ.
 
"ⵟⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴷ ⴰⵚⵃⵕⵚ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵅⴷⵎ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏ ⴷ ⵡⵖⵕⴼ ⴰⵏⴰⵣⴱⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵟⵟⵓⵇⵇⵜ ⴼⵍⵍⴰ-ⵙⵏ ⵍⵃⵕⵚ",ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ-ⵢⴰⴳⵉ.
 
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:25
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵣⴳⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⵓⴼⴰ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Fuṛaṛ 2018 14:02     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 212 n tikkal   Bḍu