ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ: ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Fuṛaṛ 2018 15:01   Ɣran-t : 513 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ, ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵏⴳⵎⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵏⵎⵓⵍⴰ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ-ⵉⵏⵙ ⵜⵜⵡⴰⵇⴱⵍⵏ ⴰⵟⴰⵚ-ⵓⵢⴰ, ⴷ ⵓⵙⴼⵀⵎ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵙⴳ ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⴰⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ (ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ) ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎⵏ, ⵉⵎⴹⴱⴱⵕⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ ⵜⵜⵡⴰⵏⵛⴷⵏ ⵖⵔ ⵓⵏⵊⵎⵓⵄ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⴷⵉⵡⵏⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵏⵛⵜ-ⴰⴳⵉ.
 
ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵢⵙⵎⴽⵜⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵡⵙⵏⵔⵏⵉ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴷⴰⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⵏ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⵙⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ (135.000 ⵉⵎⴹⵇⴰⵏ ⵓⵅⴷⴷⵉⵎ) ⵙ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ 45.000 ⵉⵎⴹⵇⴰⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵙⴳ 2015 ⴰⵔⵎⵉ ⴷ 2017 ⵙ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵓⵊⵔⵔⴷ ⴷ ⵓⵙⵄⴰⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ.
 
ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⴳⵍⵎ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷⴳ ⵢⵃⵔⵉⵛⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ-ⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵙⵓⵍⵖⵏ ⴰⵢⴰⴳⵉ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵡⵇⴱⴰⵍ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵏⵙⵉⵣⵏⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 375 ⵏ 31 ⵖⵓⵛⵜ 2017.
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:25
ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ: ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Fuṛaṛ 2018 15:01     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 513 n tikkal   Bḍu