ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴳⵔ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ-ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ: ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⵡⵎⵜⴰⵡⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 Yennayer 2018 11:49   Ɣran-t : 392 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴳⵔ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⴰⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵓⵙⴳⵎⵉ (ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ), ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵡⵎⵜⴰⵡⵉ, ⵉⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵣⴰⵔⴰⵣ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵏⵎⴰⵍⵓ, ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵓⵓⴰⵍⵀⴰ.
ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ "ⴰⴷ ⵎⵍⵉⵍⵏ ⵜⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ-ⵏⵙⵏ" ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⵉ ⵡⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ "ⵓⵔ ⴷ-ⴼⴽⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ" ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵕⵕⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴳⵀⴳⴰⵔⵓⵜ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵉⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⴰⵍⴰⵢ-ⴰⴳⵉ.
 
ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ ⵖⴼ ⵜⴷⴱⵍⵜ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵜⵙⵙⵏⵖⴰⵙ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵉ ⵢⵉⵏⵎⵓⵍⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵖⵕⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ.
ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴳⵔ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ-ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ: ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⵡⵎⵜⴰⵡⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 Yennayer 2018 11:49     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 392 n tikkal   Bḍu