ⵓⴳⵟⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 25 Yennayer 2018 09:47   Ɣran-t : 372 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵜ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⵇⴷⵉⵎ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ (ⵓⴳⵟⴰ), ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ, ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴷⴷⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙⴰⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵢⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ.
 
ⴰⵙⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ-ⵢⴰⴳⵉ, ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙⴰⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵢⴰⵏ, ⴰⴷⴳ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⵎⴰⵢⵓ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵟⴰ, ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵎⴽⵜⵉⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴱⴰⵖⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰⵢ-ⴰⴳⵉ, ⴰⵎⵕⵃⵓⵎ ⴰⵎⴰⵖⵕⴰⵚ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ.
ⵓⴳⵟⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 25 Yennayer 2018 09:47     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 372 n tikkal   Bḍu