ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵖⵙⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 24 Yennayer 2018 11:57   Ɣran-t : 393 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵔⵔⴰ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵖⵙⵜ, ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵡⵍⵖⵓ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⵎⵎⴰⵖ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵙ ⴰ. ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴱⵓⵓ ⴰⵍⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵓⴷⴼ ⵖⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵉⵏ ⴷⴳ 2008.
 
ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⵔⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵀⵢⵢⴰⵏ ⵉ ⵓⴱⵉⴱⴱⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵟⵔⴰⵢⵓⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵇⵉⵙ ⵏ 12,7 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⵏ, ⵜⴰⵎⵉⵟⵔⴰⵢⵓⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵇⵉⵙ ⵏ 12,7 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⵏ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⵛⴽⵉⴹⵏ-ⵉⵎⵉⵟⵔⴰⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵚⵚⵏⴼ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵓⴹ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵜⵛⵛⴰⵕⵏ ⵢⵜⵛⵛⵓⵕⵏ ⴷ ⵔⵔⵚⴰⵚ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵔⵔⵚⴰⵚ ⵏ ⵍⵇⵉⵙ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ.
 
« ⵉⴳⵎⴰⴹ-ⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵜⵡⴽⴽⵉⴷⵏ-ⴷ ⴰⵄⵡⵡⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜⵉⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ –ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ- ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵃⵓⴷⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⵙⵜⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵅⵚⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵡⴰⵖⵏ ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ-ⴰ.
ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵖⵙⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 24 Yennayer 2018 11:57     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 393 n tikkal   Bḍu