ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵖⴼ ⵢⵙⵙⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵔⵓⵥⵓ ⴰⵙⴰⵍⵓ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵙⵎⴹⵏ, ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⵎⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ".
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵡⴰǧⴱ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵟⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴷ "ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴷⴳ ⵓⵏǧⴰⵃ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵓⵣⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⵜⴰⵔ-ⵉⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴼⵉⴷⵀ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓⵓⵎ, ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵉⵙ, ⵙⴳ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳⵎⴰ-ⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ), ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⵓⵖⵔⴻⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵎⴻⴽⴼⵓⴹⴰ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 14 ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ-ⴰ. ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ « ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ » ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ-ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ. ⵙⴻⴳ ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵙⵉⴷ-ⴰⵍⵉ ⴽⵀⴰⵍⴷⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓⵏ ⵜⵉⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ. ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⴰⵧⵓⵜⴻⵔ ⴽⵔⵉⴽⵧⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴻⴳⵎⴰⵢⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⴻⵍⵡⴰⵢⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵙⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵕⵀⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴳⴻⵔⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ».
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵖⴻⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ ⵏ 2020-2021 ⵙⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ-ⴻⵍ-ⴰⴽⵀⴷⴰⵔⵉ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⴼⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵙⵏⴼⴰⵍⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ "ⵓⵎⵛⵡⴰⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ" ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵉⴷ ⵏⵙⵙⴹⵔⵓ "ⵢⵙⵙⴼⴽ" ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⴱⵛⵛⴰⵔ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵉⵎⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⵓⵍⵎⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵙ ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵣⵔⵄⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 19.000 ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴳ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵖⵏⴰⵎⵉⵏ, ⵖⴼ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ.
ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ « ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⴰⴼⵔⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵏⵖⴻⵔⵎⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⵔⴻⵣ ⵜⴰⴳⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ».
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵙ ⵜⵀⵔⵉ, ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ), ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⵉ ⵢⵖⴷⴱⴱⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵎⵉ ⵢⵔⵣⴰ ⵖⵓⵔ ⵟⵎⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ.