ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵓⴼⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⴻⵛⴽⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵧⵠ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵞⵞⴰⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵉ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ
ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1990 ⵉ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴻⵄⵔⴻⴼ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ, ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵍⴰ ⵜⵎⴻⵇⵇⵉ ⵙ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1990 ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1992, ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵍⵍⴰⵖⴻⵏ ⵉⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ, ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵙⵙⴻⴹⵔⴰⵏ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ. ⴷⴻⴳ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ (01) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴰⵍⵍⴻⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵉ ⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴵⵉⴵⴻⵍ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵜⵉⵙ 5), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴳⵉⵏⵢⴰ ⵙⴻⵏⵢⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⵉⵙⴰ. ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴳⵉⵏⵢⴰ, ⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵧⵓⵉ, ⵙⴻⵏⵢⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ (01) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴰⵍⵍⴻⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵉ ⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴵⵉⴵⴻⵍ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵜⵉⵙ 5), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ
ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵏⵧⵓⵔⵉⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ ⵜⵙⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵜⵉⵎⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵙ "ⵡⴰⵍⵍⴰⵖⴻⵏ ⵓⵕⵥⵉⵎⴻⵏ" ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ "ⵜⵉⵊⴻⵏⵟⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜⵜ ⵏ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵙⵓⵏⵏⵉ".
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵢⴻⴳⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⴱⴻⵛⴽⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵧⵠ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ, ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵎⵎⴰⵖ, ⴰⵙⵙ 16 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018, ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6). ⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴱ.
ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴼⴽⴰⵏ-ⴷ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵍⴻⴳⴳⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⴱⴹⴰⵏ ⴳⴰⵔ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ, ‘’ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴰⵙⴻⵏ’’ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⵣⵡⵉⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ‘’ⵥⵥⴰⵢⴻⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵎⵎⴻⵥⵍⵉ ⴰⵔⴰ’’, ⴼⴻⵙⵔⴻⵏ-ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⵉⵙ.
ⵟⴻⵀⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵄⴻⵔⴱⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ) – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵟⴻⵀⵔⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵓⴽⵓⴷ, ⵉ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵉⵎⵉⵀⵉⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵜ-ⵢⴻⵜⵜⵔⴰⴵⵓⵏ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ-ⵉⵙ’’, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⴰⵢⴰ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴰⵖ-ⴷ ⴰⴷ ⵏⴰⵍⴻⵙ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ