ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⴷⵎⵜ, ⴱⵍⴽⴰⵛⵎ ⵥⴳⵀⵎⴰⵜⵉ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵍⵍⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ "ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵔⵏ".
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⵓⴽⵀⵜⴰⵔ ⴱⵓⵓⵛⵀⵔⵉⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵢⵉⵏ-ⵉⵙ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵢⴰ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵀⵔⴰⵡⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴼⵍⵓⵙⵏ, ⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵉ ⵢⴷⴷⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ-ⴰ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ, ⴼⵔⵏⴰⵏⴷⵓ ⴳⵔⴰⵏⴷ-ⵎⴰⵔⵍⴰⵙⴽⴰ ⴳⵓⵎⵣ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴱⵄⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⵎⴷⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ 2020-2021 ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ, ⵉ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰⵔⴰⴳ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵔⵎⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ, ⴼⵔⵏⴰⵏⴷⵓ ⴳⵔⴰⵏⴷ-ⵎⴰⵔⵍⴰⵙⴽⴰ ⴳⵓⵎⵣ, ⵉ ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ ⵓⵇⵔⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎ. ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵍⴰⵕⵢⵓⵢ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵀⴻⴳⴳⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵉⵡⵓⵍⵎⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵄⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵏⵟⴻⵕⵕⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⴻⵍⵣⴰⵍⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⵜⴰⵚⴻⴱⵃⵉⵜ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵉⵍⴰ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵢⴻⵅⴷⴻⵎ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⴷ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵡⴽⵉⵍⴻⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰ ⴷⵉ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵢⵉⵏ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵉⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵙⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵣⵣⵓⵔⴼⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⴻⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⴽⵔⴰ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
ⴱⵍⵉⴷⴰ - ⴽⵓⵥ (4) ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⴼⴳⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵓⴼⴼⴳⴻⵏⵜ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⵙⴻⴳ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ (ⴱⵍⵉⴷⴰ) ⵡⵡⵉⵏⵜ ⴰⵄⵄⵉⵡⴻⵏ ⵉⵙⵓⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵞ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴷⴷⵡⴰⵡⵉ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵏⵟⴻⵕⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵔⴱⴻⴽ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⴱⴻⵢⵔⵓⵜ (ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ). ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵓⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ-ⴰⴳⵉ ⵜⴰⵎⵄⵉⵡⴻⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜⵜ-ⴰⴳⵉ ⵇⴻⵙⵙⵉⵃⴻⵏ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴻⴳⴷⵓⴷ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ ⴰⵎⴰ ⴷⵉ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵉⵡⴰⵄⵕⴻⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳⴰⵖⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴹⴼⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ), ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵉ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⵜⴷⴷⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵟⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳⴰⵖⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴽⴽⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵜⵡⵓⵖⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵣⴳⵔ ⵉ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵜⴰⵡⵖⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴷ-ⵢⴳⵍⴰ ⵓⵟⵔⴹⵇ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵙⵙⴱⴳⵏ-ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵜⵍ-ⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵍⵜⵖ ⵖⵓⵔ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1962, ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵡⴰⵔ ⴰⴼⵛⴰⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵜⵏⵢⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵔ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵜ ⵜⵏⵎⵇⵇⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⵓⵎⵛⵉⵡⵔ ⵙ ⵜⵍⵇⵢ ⴷⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ-ⴰ.