ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵄⴷⴷⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵏⴽⵔⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⴰⵡⵙⵄⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴼⴰⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⵏ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵃⵎⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙⵏ ⴷ « ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵔⵡⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵖⵔⴷⴰⵢ ».
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵖⵜⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⵡⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵙ "ⵜⵓⵔⴰ" ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ-ⵉⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵉ ⵓⵎⵛⵉⵡⵔ, ⵙⴳ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⵎⵙⴰⴽⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴰⵙ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⴰⵀⵉⵍⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ "ⴷ ⵉⵏⵟⴰⴳⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵖⵔⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ-ⵙ, ⵉⴷⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⵍⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵏⵙⴰⴰⴷⴰ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵜⵉⵡⴰⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵉⵡⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ (ⵓⵏⴳ), ⴰⵔⴰ ⵢⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴹ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍ-ⵏⵙⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⵎⴰⵙⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ « ⴰⵣⵔⴼ ⵖⵔ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ », ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵔ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ ⵉⵣⵓⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵟⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ, ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴷⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵉⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵙⵏ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⴹⵎⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵡⵀⵀⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵉⵀⵏⵏⴰ ⵍⵄⵉⴷ ⵉ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵓⵍⵙ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ « ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵖⴱⵍ ⴰⵢ ⵢⵣⵡⴰⵔⵏ, ⴰⵏⵛⵜ ⵢⴱⵖⵓ ⵢⵙⵇⴰⵎ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵓⴳⵔⵔⵓⵊ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ».
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵖⵏⵡ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ "ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵜⴰⴳⵏⵙⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵏⴰⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ" ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⵢⵔⴱⵃ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵡⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍǧⵎⵄⴰ) ⵓⵏⵔⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⴷ ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 19ⵀ00 ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵟⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵎⴰⵢⵓ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⵔ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵖⵍⵉⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⵣⴳⵉ-ⴷ ⵙⴳ ⵉ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵜⵉⵙⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⵢⵣⵣⵉⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉ ⴷ-ⵔⵏⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⵣⵣⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ.