ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⴰⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 62 ⵏ ⵡⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ (ⵓⴳⵜⴰ) ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴳ-ⴷ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰⴳⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴷⴰⵎⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵡⴰⵏⴻⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵏⵉ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2013 ⵙⴻⴳ ⵢⵓⴷⵔⴻⵏ ⵍⴻⵙⵡⴰⵎ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵀⴰⴷ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⵙⴹⵉⵙ (06) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵜⵜⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⴷ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ– ⵉⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵡⴻⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵎⵊⴰⵀⴻⴷ ⵀⴰⵎⵧⵓ ⴰⵎⵉⵔⵧⵓⵛⵀⴻ, ⴰⵢ ⵢⵓⵡⴹⴻⵏ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⵖⴻⵔ 81 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⴰⵏ ⴷⵉⴻⴳⵧ (ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ), ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵃⴻⵣⵏⴻⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴰⵎⴰ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ.
ⵄⴻⵏⵇⴰⵔⴰ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ, ⵢⴻⵎⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵏⵇⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ, ⵎⴻⵠⵍⵓⵜ ⵛⴰⵠⵓⵙⵧⵍⴳⵍⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵉ ⵉⴳⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⵟⴻⵔⴽ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ, ‘’ⴰⴼⵔⴰⵃ ⵢⴻⴼⵔⴻⵃ’’
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵙⴰⵍⴻⵀ ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⵛⵛⴻⴽⴽ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⴻⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⵢⴻⵙⵙⵎⴰⴷⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⴻⵡⵕⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ-ⵏⵏⴻⵖ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜⵉⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⴰⵒⵙ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴰⵏ (ⵉⵔⵏⴰ), ⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵉ ⵉ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⴻⵍ
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⵡⴻⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴻⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵖⵔⴰⵏ 5 ⵏ ⵢⴻⵏⵎⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵙⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ. ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵏⵧⵓⵔⵉⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴻⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵢⵓⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 12,45% ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵃⴻⵣⵣⵉⴱⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵡⴻⵣⵔⴰⵡ ⴷ ⵡⴻⵇⴹⴰⵄ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⵜⴻⵏ ⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ, 21 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2018 – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⵏ ⵡⴻⵙⴳⵉⴵⴵⵉ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⵣ 10 ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ 2000 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⵉⴱⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵏ ⴻⴷ ⵢⵉⴷⴻⵔⴱⵓⵣⴻⵏ. ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵡⵉⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ-ⴰ. ⵜⵉⴷⴰⵢⵕⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ, ⵍⵃⴻⵕⵕⴰⵛ, ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴱⴻⵔⵔⴰⵇⵉ, ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵕⴰⴷ ⵕⴰⵢⴻⵙ, ⴷⴷⵕⴰⵕⵢⴰ, ⴱⵓⵣⴻⵔⵔⵉⵄⴰ, ⴱⵉⵔⵜⵓⵜⴰ, ⵛⵛⵔⴰⴳⴰ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵃⴻⵎⵎⴻⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵍⵖⵓ-ⴰ.
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ, 20 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2018 – ⵉⵄⴻⴷⴷⴰ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵙ ⵜⴻⴳⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵞⵓⵕⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵉⴷ ⴱⵧⵓⵀⴰⴷⵊⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴻⵎⵏⵉ, ⵙ ⵡⴻⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ, ⵉⵎⴰⵏⴻ ⵀⵧⵓⴷⴰ ⴼⴻⵔⴰⵧⵓⵏ. ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵃⴻⵣⵣⵉⴱⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⴼⵔⵓ ⵏ ⵍⵡⴰⵊⴻⴱ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵙⵉⵙ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⴷ ⵡⴻⵎⵙⴰⵖ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2018, ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ), ⵢⵉⵡⴻⵜ (01) ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ’’,