ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ

ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵕⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵣⴰⵕⵢⵓ ⵉ ⵍⴻⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ

ⵙⵙⴻⴱⵜ 28 Yebrir 2018 - 17:47
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ – ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⴱⴻⵍ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵙⴽⴰⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⵢ ⴰⵏⴷⴰ ⴷ-ⵓⵍⵙⴻⵏ ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵣⵔⴻⴼ ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵓ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⵉ ⵙⵉⵏ…
Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵢⵔⵎⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵜⵉⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴹⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 26 Fuṛaṛ 2018 - 16:30
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⵢⵔⵎⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⵎ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴰⴷ ⵔⴰⵊⵓⵓⴱ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⴹⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⴼⴰⵜⴰⵀ, ⵢⵡⵡⵉⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ…

ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ: ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵜⴻⵕⵎⵙⵜ ⵏ ⵛⵉⴰⵎ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵡⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2019 – ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 20 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 14:02
ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ – ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⵓⵅⵍⵉⴹⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ-ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵛⵉⴰⵎ ⴰⵙⵛⴻⵏⵙⴻⵓⵔⵙ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ, ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵡⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ: ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ 7 ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵏ 2500 ⵏ ⵍⵎⵉⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⴻⴳⵍⴻⵎⴷⴰⵏⵉⵏ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 22 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 14:12
ⵜⵉⴼⴰⵔⵉⵜⵉ (ⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ) – ⵜⵙⴰⴳⴳ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴼⴰⵔⵉⵜⵉ (ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵙⴻⴷⵎⵔⴻⵎ ⵏ 2500 ⵏ ⵍⵎⵉⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⴻⴳⵍⴻⵎⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ 7 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⵜⴻⵔⵏⵉ…

ⵉⵛⴰⵀⴻⵏ / ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ (ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵢⵉⵡⵏⴻⵏ) : ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵓⵔⴻⵖ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 22 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 15:17
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ (ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ) ⵜⴻⵡⵡⵉ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (1 ⵏ ⵓⵔⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ 3 ⵏ ⵏⵏⵃⴰⵙ), ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ 12 ⵖⴻⵔ 22 ⵎⴰⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⵠⵉⵏⴳⵙⵜⵧⵏⴻ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ, ⵉ ⴰⵙ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ…

ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵜⵡⴻⵀⵀⴰⴱⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵎⴷⴰⵀⴻⴱ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ – ⴰⵏⴻⵇⵇⵉⵙ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 22 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 15:41
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵜⴻⵙⵏⴰⴽⵜⵉ ⵜⴰⵡⴻⵀⵀⴰⴱⵉⵜ ⵖⴻⵔ « ⵓⴼⵜⵓⵜⴻⵙ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⴻⴽⴽⵓⴷⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⴰⵏⵔⴰⵔ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉ « ⵜⵙⴰⵍⴰⴼⵉⵜ » ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵔⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵓⵎⵔⵉⴳⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ…

ⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵔⵔⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵉⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵏⵟⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 22 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 14:34
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵔⵔⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵛⵎⴻⵏ 6,12 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵏⵟⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 07 Fuṛaṛ 2018 - 15:10
ⵙⴽⵉⴽⴹⴰ – ⵟⵏⵟⵇ-ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵏ ⴳⴰⵔ 4 ⴷ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⵉ ⵓⵙⵙⴼⵙⴷ ⴷ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ.

ⵢⴻⵏⵖⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴳⴰⵕ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ 94 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 22 ⵎⴰⵢⵓ 2018 - 13:55
ⵍⵧⵙ ⴰⵏⴳⴻⵍⴻⵙ – ⵢⴻⵏⵖⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴳⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⴰⵙⵖⴰⵍ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵊⵔⴻⵃ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ. ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ…