ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ "ⵜⴻⵡⵡⴻⵜ ⵙ ⵍⴻⵇⵙⴰⵃ" ⴷⴻⴳ ⵜⵢⵉⵜⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵍ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵖⵕⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ

ⵙⵙⴻⴱⵜ 11 ⵖⵓⵛⵜ 2018 - 15:30
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ- ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ "ⵜⴻⵡⵡⴻⵜ ⵙ ⵍⴻⵇⵙⴰⵃ" ⴷⴻⴳ ⵜⵢⵉⵜⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵍ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵖⵕⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵜⴰⵄⴷⵉⵢⴰⵜ, ⴰⵙⵉⴳⴳⴻⴷ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵎⴻⵏⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⴻⵏ. "

ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 - 17:10
ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ, ⵖⴻⵔ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ (ⵟⵟⴻⵔⴽ) ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ, ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⵒ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ.

ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏⵜ ⵍⴻⵅⵍⴰⵚ ⵏ ⵜⴻⵙⵜⴰⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵙⴻⵣⵣⴻⵡⵔⴻⵏ

ⵙⵙⴻⴱⵜ 11 ⵖⵓⵛⵜ 2018 - 16:01
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ - ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⴰⵙⴻⵅⴷⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵕⵕⴰⵢ ⵓⵙⴻⵣⵡⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⵅⵍⴰⵚ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵜⴰⵙⵜⴰⵖⵜ, ⴰⵢⴰⴳⵉ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏⵜ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ-ⴰⴳⵉ.

ⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ ⵜⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵡⴻⵎⵛⴰⵡⴻⵕ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵖⴻⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⵢⵓⵢ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵖⵓⵛⵜ 2018 - 16:38
ⵏⴻⵡⵢⵧⵔⴽ - ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ ⵜⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵡⵊⴰⴷ-ⵉⵏⴻⵙ ⵉ ⵡⴻⵎⵛⴰⵡⴻⵕ ⴷ ⵢⴻⵎⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵍⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵕⵕⴰⵢ 2414 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ, ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴳⴻⵔ ⵡⴻⵎⵛⵉⵢⴻⵄ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ…

ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵎⵧⴱⵉⵍⵉⵙ (ⴰⵙⵙ1ⵓ): ⵉⵍⵎⴻⵥⵢⴻⵏ ⵏ ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵎⵄⴰⴷⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵏⴰ ⵃ ⴷⴻⵢ (1-1)

ⵙⵙⴻⴱⵜ 11 ⵖⵓⵛⵜ 2018 - 15:32
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ - ⵉⵍⵎⴻⵥⵢⴻⵏ ⵏ ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵖⵓⴻⵖⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵓⵔ ⴱⴷⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵕⴹⴰⵕⴰⵏⵜ (2018-2019) ⵉⵎⵉ ⵜⴻⵎⵄⴰⴷⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ-ⵉⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵏⴰ ⵃ-ⴷⴻⵢ, ⵙ ⵡⴻⴳⵎⵓⴹ (1-1), ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵢⴻⴽⴼⴰ ⴷ ⴰ^ⵇⴻⵏ ⵙ…

ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ « ⴰⵏⵥⴰⵔ ⴷ ⴱⵓⵖⴻⵏⴵⴰ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 - 16:53
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴷⴷⴻⵎ-ⴷ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ « ⴰⵏⵥⴰⵔ ⴷ ⴱⵓⵖⴻⵏⴵⴰ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵢⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵕⴰⵃ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ-ⵜⴰⵀⴰⵔ-ⴼⴻⵔⴳⴰⵏⵉ, ⴷⴻⴳ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴰⵢ ⵄⴰⵡⵣⴻⵏ ⵢⵉⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⵏⵓⵎⵎⴻⵏ ⵜⵜⵏⴻⵊⵎⴰⵄⴻⵏ ⵙ ⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ…

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ: ⴹⴹⴼⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⵏ 62 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴻⴳ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2018

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 - 18:31
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ - ⴹⴹⴼⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ 62,36 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷ 1891 ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴷⴻⴳ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2018, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ).

ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 07 Fuṛaṛ 2018 - 15:10
ⵙⴽⵉⴽⴹⴰ – ⵟⵏⵟⵇ-ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵏ ⴳⴰⵔ 4 ⴷ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⵉ ⵓⵙⵙⴼⵙⴷ ⴷ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ.

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵎ ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵇⴰⵙⴻⵏ ⵜⴻⵎⵖⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⵙⴽⵓⴷ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 - 18:24
ⵒⵉⴽⵉⵏ – ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵇⴰⵙⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴻⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵎ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⵙⴽⵓⴷ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵜⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵀⵔⴰⵡⴻⵜ ⴰⵔⴰ ⴽⴰⵏ 50.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ, ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ 62.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵎⴰ…