ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⵍⵉⵙⴻⵏ ⵉⴼⵓⴽⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴼⴰⴱⵓⵍⵟⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 450 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⵡⴰⵟⴻⵏ-ⵜⴰⵇⵉⵛⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵡⵡⴹⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵖⴻⵔ 190 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⵡⴰⵟⴻⵏ-ⵜⴰⵇⵉⵛⵜ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵛⵉⵔⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ, ⴰⵔⴰ ⵉⵙⴻⴽⵜⴰⵣⵍⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴷ-ⵜⴻⴳⵍⴰ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ, ⴰⴷ ⴼⴼⵖⴻⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⵙⵏⴰⵣⴻⵔⵜ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ-ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⴱⴻⵍⵎⵉⵀⵓⴱ.

ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵛⵉⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⵜⴰⵛⵔⵉⴽⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⴽⵜⴰⵣⵍⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⴳⵍⴰ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ-ⴰ "ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵣⵓ 15.000 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 15.000 ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ. ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⵎⵉⵀⵓⴱ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴷ-ⵜⴻⴳⵍⴰ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵙ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵣⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵙ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ (ⴰⴰⴷⵍ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵍ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴰⴰⴷⵍ 2 ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ 101.891 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ 33 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ-ⴰ, ⵜⴰⵔⴻⴽ ⴱⴻⵍⴰⵔⵉⴱⵉ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⵓⵜⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ 15 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 4 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ. ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ, ⵜⴰⵔⴻⴽ ⴱⴻⵍⴰⵔⵉⴱⵉ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⵎⴰⵖⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ (ⴰⴰⴷⵍ), ⴼⴰⵢⵛⴰⵍ ⵣⵉⵜⵓⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ 30.000 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⵍⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⴻⵣⵎⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵇⵇⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵎⵎⴻⵣⴳⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⴹⴻⵔⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⴳⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵢⴰⵍⵉ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ (ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵟⵟⵉⵡⴰ) ⵢⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ, ⵙ ⵢⵉⴳⴻⴱⴱⴰⵔⴻⵏ, ⵉⵊⴻⵄⴱⵓⴱⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴻⴷ ⵏ ⵓⴱⵍⴻⵖ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ-ⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵔ ⵓⵔⵔⵉⴳⴰⵏ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵏⴰⵙⵔⵉ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⵚⵓⴽⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ