ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵏⴳⵉ/ⴰⴱⴻⴹⴹⵓ ⴷⴻⴳ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵏⴰⵙⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴼⴰⵜⵓⵀⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⴽⵙⵉⴱⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵏ-ⵜⴻⵔⵣⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵕⵛⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵚⴻⵔⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⵓⵎⴻⵥ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⴷⴰⵍ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴼⴰⵟⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⴻⵍⵀⴰ-ⴷ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵙ ⵓⵙⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⵍⵣⵓⵣⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⵏⵎⴻⵣⴳⵉ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ. « ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⴻⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵜ » ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵎⵎⴻⵣⴳ ⴷ ⵢⵉⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵞⵓⵕⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ–ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜⵏⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏⴷⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⴻⵏⴷⴻⴳⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵏⵓⵖⵍⴰⵏⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵜⴻⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙⵏⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴻⴳⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⵏⵏⴻⵙⵖⴻⴼⵓⵙⴰⴹⵓⴼⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏⵏⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜⵏ 2020, ⴰⵙⴻⵄⵊⴻⵍⵏⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵏⵏⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜⵜⴰⵏⴻⵡⵙⵉⵜ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵍⵓⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ ⵏ 4.000 ⵎⵡ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵏⵇⴰⵎⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3,6 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ, ⵢⵙⵙⵉⵎⵍ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵥⵡⵔⵜ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2020 ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵜⴻⵡⵙⵉ-ⴰ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵙⴽⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵍⵙⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⴳⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴼⴰⵔⵓⴽ ⵛⵀⵉⴰⵍⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⵉⵖⴻⴼ ⴷ-ⵜⵜⵔⵓⵙⵓⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵀⵧⵓⴰⵔⵉ ⴱⵓⵎéⴷⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵎⴻⵙ ⵙⵢⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⴻⴹⵔⵓⵜ ⵛⵓⵙⵉⴷⴻⵔ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵖⵉⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⵎⴰⵍⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵓⵙⵓⴽⴽⴻⵙ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴽⴻⵔⴼⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵓⴽⴽⴻⵙ-ⴰ ⵙ ⵓⵄⴻⴼⴼⵓ ⵙⴻⴳ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⴷⵉⵏ ⵉ ⵜⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵓ-ⴰ, ⵍⵉⴻⵙ ⵙⵏⵓⵛⵉ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵓⴱⵔⵓⵣⵍⴰⵏ, ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⴱⴻⵏⴷⵊⴰⴱⴰⵍⵍⴰⵀ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵜⴻⵅⵚⴻⵔ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⵙⵉⴳⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ 50% ⵙⴻⴳ ⵓⵣⵡⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ