ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (483) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (368) ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴰ (07) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴷⵙⴻⵏ "ⵙ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ" ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵖⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ.

"ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵢⴻⵔⴵⴰ-ⵜⴻⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵙ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ. ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⵔⵉⵍⴻⵖ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ. ⴰⵏⴰⵎⴻⴽ-ⵉⵙ ⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ, ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴳⵏⴰ, ⴷ ⴰⵍⵓⴳⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ, ⵜⴰⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴼⴻⵔⴽⵉ, ⵉⵙⵎⵉⵍⴻⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵔⵔⴰⴷⵢⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵢⴰⵍⴰⵙ « ⵍⴰ ⵙⴻⵏⵜⵉⵏⴻⵍⵍⴻ ».

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⵎⵀⴰⵣ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴱⴻⵇⵇⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵉⵙ ⵉ ⵢⴻⵔⵔⴰⵏ ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵉⵙ ⵡⵉⵙ 6 ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ".

"ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ, ⵢⴻⵡⵄⴻⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵔⵓⴳⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵣⵣⵎⴰ, ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴰⵔⴱⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ.

ⵜⵜⵔⴻⵏ-ⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵚⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ "ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵚⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴰⵔⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ".

ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ "ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵉⵇⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ. ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵣⵉⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⴽⵏⵉ ⴰⵎⵚⵓⴽⴰⵏ, ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴻⵅⵚⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ".

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⴰⵍⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ « ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ » ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴻⵔⴻⵔⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏⵜ ⵉⵙⴻⵖⵍⵉⵢⴻⵏ ⵓⵎⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ.

« ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⵍⵙⴻⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ. ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵃⵡⴰⵊ ⴰⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵉⵙⴻⵖⵍⵉⵢⴻⵏ ⵓⵎⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ. ⴰⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴹⵔⵉⵙ, ⵉⵎⴻⵙⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ: ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⴻⵔⴳⴻⵏ, ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵕⵕⴰⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⴷ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵓⵢⴰⵍⴰⵙ ⵏ « ⵍⴰ ⵙⴻⵏⵜⵉⵏⴻⵍⵍⴻ ».

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵎⵀⴰⵣ-ⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴼⴰⵣ ⴷ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉⵙ 6, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ».

« ⵖⴻⴼ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵇⵇⵉⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ, ⵢⴻⵡⵄⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⵍⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵖⵉ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵖⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⵣⴻⵍⵍⴻⵡ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ.

ⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⵜⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵍⵙⴻⵎⵚⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵉ ⵓⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵍⵙⴻⵎⵚⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ».

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ , ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ ⵉ ⵡⴻⵚⵚⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⴷⴷⵡⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵛⵉⵔ ⴰⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ "ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ".

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ (470) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ (251) ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎ (08) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ,

ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷⴻⴳ « ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ, ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵔⴰⵏ » ⴳⴰⵔ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ.

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⵓⴷⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ (ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ) ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ, ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵙ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⴽⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵔⴻⵙⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵡⵉ ⴷ « ⴰⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴷⴰⵏ », « ⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜⵉⵏ » ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⴳⴰⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ « ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ » ⵏⴻⵖ « ⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵙⴻⴳⵎⴰⵏⴻⵏ », ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ 4 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏⴼⴻⵍ. ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ-ⵉⵜⵜ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⵙⴻⴱⴰⵏⴻ, ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ, ⴷ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⵧⵓⴽⴻⵔⵔⴰⵙ, ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⵉ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ, ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵧⵓⴽⴰⴷⵧⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵉ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴷ « ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴻⴽⵔⴰⵏⵜ » ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⵏⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ, ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴻⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏⵜ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴳⵍⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ-ⴰ, ⵢⵉⴼ-ⵉⵜ « ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⴽⵔⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⵏⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ, ⵜⵉⵖⴻⵙⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴻⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⵙⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ « ⴰⵢ ⵇⴻⴱⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ » ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⴰⴷⴻⵖⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ, ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ -ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ- ⴷ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⴱⴰⵖⵓⵔⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵔⴷⵉⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵜⴰⴳ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴷⵀⴻⵍ ⵜⵉⴳⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (235) ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ (10) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴻⴳⵔⴻⵡⵜ ⴰⵄⴻⵢⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵛⵛⵍⴻⴼ ⴷ ⵄⵉⵏ ⴷⴻⴼⵍⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵓⵥⵖⴰⵍ ⵖⴻⵔ 44 ⵏ ⵜⴼⴻⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵛⴻⵍⵙⵉⵓⵙ.

ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵢⵜ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ « ⵓⵞⵉⵏⵉ » ⴷⴻⴳ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴻⴳⵏⴻⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 12:00 ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 9:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (475) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵎⵔⴰⵡ (210) ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⴰ (09) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ,

ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.