ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵢⴻⴵⴵ ⴰⴷ ⴼⴰⵔⵚⴻⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵙⵄⵓⵏ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ-ⵙ, ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ ⵙ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ.

ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ 25% ⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵣⴳⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⴰⴷ ⵙⴻⵎⵎⵜⴻⵏ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵜⵉⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵔⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏⵜ ⵙ 90% ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴳⵎⵓⵏ ⴷ 10% ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2021.

10% ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙⴻⵏ-ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵏⴰⴼⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 7% ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴳⵎⵓⵏ, ⵎⴰ ⴷ 3% ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵏⵉⵊⵉⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵃⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⴳⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵏⵥⴰⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ-ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⴳⴳⵓⴳⴰ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ. ⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵇⴻⵍⵄⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ 1ⵓⵜ). ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵜⴰⵢⴻⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⴰⴳⴻⴳⴳⵉ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ 500 ⵏ ⵢⵉⵇⵉⴹⵓⵏⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ 105 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⴷ ⵢⵉⵇⵉⴹⵓⵏⴻⵏ.

ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⴽⴽⵉⴷ-ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵛⵓⵃⵃⵓ ⴰⵔⴰ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ-ⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵍⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴳⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵔ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (155) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 101 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏⵜ-ⴷ ⵜⴰⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵙⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, 104 ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ 3 ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ-ⴰ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ (ⴱⵎⵙ).

ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵃⴰⴷⴻⵔ ⴰⵞⵉⵏⵉ, ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴱ ⵙⵟⵉⴼ, ⵉⴷⴻⴳ ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⵓⵔ ⴳⴰⵔ 20 ⴰⴽⴽⴻⴷ 30ⵎⵎ, ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 10ⵀ00 ⴰⵔ ⵡⵉⵙ 16ⵀ00, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ.

Published in ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵍⵜ – ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ, ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⴻⵍ-ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵡⴰⵍⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵕⵓⴱⵓⵜ ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴷ ⴰⵙⴼⴰⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉⴳⴻⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ.

« ⵙ ⵜⴻⴹⴼⵉ ⴰⵢ ⵏⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⴰ. ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴰⵖ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵓⵥⵡⵉⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴷ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴻⵍ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ».

ⵖⵍⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥⴻⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⴻⵙ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵖ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵙⵉⵣⴻⵡⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴻⵍ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵔ (ⴼⴰⴱⵍⴰⴱ) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⴻⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⴰⵎⴻⴽ ⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵉⵏⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ».

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴹⵉⴼ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ.

ⵢⵓⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵏⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ-ⴰ, ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵓⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴻⵍ ⴷ ⵜⵙⴻⵏⵕⵓⴱⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⴹⵉⴼ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴳⴰ-ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ-ⴰ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⴰⵎⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

« ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ,ⴰ ⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ, ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵍⵃⵓⴱⵓⵙ, ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ ⵓⵏⴻⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ « ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴹⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⴰⵥⵓⵏⵥⵓ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵅⵜⴻⵎ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉⵏ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ (179) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 116 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 50.579 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 179 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 0,4 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 1703 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 35 544, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 20 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 9 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 23 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 27 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ (ⴰⵒⵏ) ⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⴱⴷⴷⵍⵏ ⴰⵏⴳⴰⵍ ⴰⴼⴳⵓⵔⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵛⵛⴻⵜⴽⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⵎ6 ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴱⵔⴻⵏ ⴰⵔⵓⵒⵓⵔⵟⴰⵊ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵉ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ « ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⴼⴼⴻⵖⵜ » (ⴻⵏⵇⵓêⵜⴻ ⴻⵅⵛⵍⵓⵙⵉⵠⴻ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

« ⵢⴻⵛⵛⴻⵜⴽⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵙ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵎ6 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵜⵔⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴱⵔⴻⵏ ⵜⴰⵙⴳⵉⵍⵜ-ⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵛⵔⴻⴹ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵜⴰⵔⴳⴰ-ⴰ, ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵜⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴰⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ « ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⴼⴼⴻⵖⵜ » (ⴻⵏⵇⵓêⵜⴻ ⴻⵅⵛⵍⵓⵙⵉⵠⴻ) ⵙ ⵓⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵏⴻⴽⵔⵉⵡⵉⵏ », ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎ6 ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵉⴳⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ 2019.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ « ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ-ⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵏⴻⴳⴷⴻⵍ ⵉ ⵎ6 ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴱⵖⵓ ⵢⵉⵍⵉ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ-ⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2020, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ ⵏ « ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⴼⴼⴻⵖⵜ » ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⵔⴻⵏ ⴰⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⵖⴻⴼ « ⵓⴵⴵⵓⴵⴻⴳ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ».

« ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⵉ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ-ⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴽⴰⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ, « ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⵉ ⵜⴼⵓⵔⴻⵙ-ⴷ ⴰⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⵏⵉⴹⴻⵏ (…) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵉⴳⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ».

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ