ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ: ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵉ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 15 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:31   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ: ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵉ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴻⵔⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵡⴻⵙⵄⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵎⴻⵖⵥⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⴷ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⵔⵔⴻⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⴱⴰⴷⵓⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵡⴻⵍⵀⴰⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴻⵇⵇⴻⵇ, ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ: ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵉ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 15 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:31     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu