ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ: ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵣⵔⵉⵔⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵣⵉⴽ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 15 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:30   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ: ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵣⵔⵉⵔⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵣⵉⴽ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉⵙ 60 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵣⵔⵉⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵣⵉⴽ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴰⵔⴳⵓⵙ ⵎⴻⴷⵉⴰ.

« ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵔⴽⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⴼⴻⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⴻⵣⵔⵉⵔⵜ. ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⵍⵍⴻⵏ-ⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵜⴻⵙⵙⴽⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍ ⵙ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵡⴻⵔⵏⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵜⵜⴰⵔ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⵢⵓⵎⵎⴰⵔ ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵙⵜⴻⵄⵕⴼⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⵉ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵎⵎⴻⵣⴳ ⴷ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ « ⵛⵛⵡⴰⵍ » ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ, ⵢⴻⵏⴽⴻⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵜⵜⴰⵔ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ.

« ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵔⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵉⵏⴼⵓⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ 60 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⵓⵍⴼⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ: ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵣⵔⵉⵔⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵣⵉⴽ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 15 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:30     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu