ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵟⵓⵔⵜ : ⵜⵔⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴳⵜⵎⵣⵣⵓⴳⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:21   Ɣran-t : 99 n tikkal
ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵟⵓⵔⵜ : ⵜⵔⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴳⵜⵎⵣⵣⵓⴳⴰⵏⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵓⵎⵕ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴳⵜⵎⵣⵣⵓⴳⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵟⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵏⴽⴽⵙ ⵉⵍⴱⴷⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ.

ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰⵔⴰⴳ, ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵎⵕ ⴰⴽⴽⵏ "ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴳⵜⵎⵣⵣⵓⴳⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵟⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵏⴽⴽⵙ ⵉⵍⴱⴷⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵙ ⵓⵙǧⵀⴷ ⵏ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴼ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⵢⵓⵔⵓⴱⵉⵜ, ⵔⵏⵓ-ⴷ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵍⵜⴰⵖ ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴼⴽⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⴰⵎ ⵡⴰ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵢⴼⴽⴰ ⴰⵡⵚⵚⵉ-ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵙⴳ ⵢⵙⵍⴰ ⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⵉⵎⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵏⵣⵣⵓⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵛⵓⴷⴷⵏ ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜ.

ⴰⴽⴽⴰ ⵉⵀⵉ, ⵙⴳ ⴷ-ⵉⴳⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵖⴼ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵉ ⴰⵙ-ⴷ-ⵙⵙⵉⵎⵍⵏ ⵢⴷⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵣⵣⵎ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⵉ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⵔⵏⴰ ⵉⵡⵚⵚⴰ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵏⵣⵣⵓⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙǧⵀⴷ ⴰⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⵙ ⴰⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵣⴷⴳ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⵙⵉⴳⵣⵏ ⴷⴳ ⵓⵜⵜⴰⴼⵜⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴽⴽⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⵎⴰⵀⵍ-ⵉⵙ, ⵙ ⵜⵄⵙⵙⴰⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵍⵄⵎⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙǧⵀⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴳⵣⴳⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵢⵉⵏ, ⵔⵏⵓ-ⴷ ⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 19 ⵖⵓⵛⵜ 2020 12:20
ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵟⵓⵔⵜ : ⵜⵔⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴳⵜⵎⵣⵣⵓⴳⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:21     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 99 n tikkal   Bḍu