ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⵉⵡⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 06 ⵖⵓⵛⵜ 2020 20:35   Ɣran-t : 35 n tikkal
ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⵉⵡⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⴻⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴼⵏ ⵙ ⵟⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵢⴰⵛⵉⵏ ⵍ-ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵓⵓⴰⵍⵉⴷ, ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴰⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵣⴳⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵍⵀⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔ-ⵏⵙⵏ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ, ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍ-ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵓⵓⴰⵍⵉⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⵍⴰ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵇⵔⴱ ⴰⵖⵍⵉⴼ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⴷ ⵃⵙⵙⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴱⵍⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵏⴽⴽⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉⴷⴱⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⵙⵙⵃⴱⴰⵙⵏ ⴰⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ-ⵏⵙⵏ".

ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵄⵟⵟⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵎⵍⵉⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ-ⵉⴹⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⵖ, ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⵓⵃ, ⴷⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴼ ⵙⵟⵉⴼ ⴰⴽⴽⴷ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ.

ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⵉⵡⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 06 ⵖⵓⵛⵜ 2020 20:35     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 35 n tikkal   Bḍu