ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 15:58   Ɣran-t : 3 n tikkal
ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⵙⴰⴼⴰⵔⵜ.

« Ɣⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴻⵎⵉⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⵍⵉⵏⴷⴻ ⴳⴰⵣ, ⵙⵉⴷⴰⵍ (ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵣⵉⴽ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⴰⵉⵔ ⵍⵉⵇⵓⵉⴷⴻ) ⴷ ⵛⴰⵍⴳⴰⵣ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⵙⴰⴼⴰⵔⵜ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵍⵧⵜⴼⵉ ⴱⴻⵏⴱⴰⵀⵎⴻⴷ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴷ « ⵜⴰⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵎⵙⴻⵎⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⴰⵎⴻⵏⴳⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴻⵟⵟⵉⵡⵜ ».

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⵢⴰⴰ, ⵉⴱⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵏⴷⴻ ⴳⴰⵣ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴼⴰⵔⴻⵙ 150.000 ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵙⵉⴷⴰⵍ, ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴼⴰⵔⴻⵙ 20.000 ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⵉⵜⴻⵏⵜⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴳⴰⵔⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ. ⵎⵙⴻⴳⵣⴰⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏⵜ ⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵛⴰⵍⴳⴰⵣ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ.

ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵛⴰⵍⴳⴰⵣ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵜⴻⵏⵏⵓⵍⴼⴰ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⴳⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ 150.000 ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴻⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ ⴷ ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷⴻⵍ ⵏ 500.000 ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ.

ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 15:58     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu