ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:21   Ɣran-t : 26 n tikkal
ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⵎⴰⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵢⵎⴻⵏ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵙ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⴽ ⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵚⴽ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵚⵓⴽⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵜⴻⵔⴻⵔⴻⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴻⵚⴽ ⴷⴻⴳ 1901.

ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ, ⵙ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⵍ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⴼⴰⵔⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⴰⵙ ».

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵎⵙⴰⴷⴰⵖ.

« ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⵔⴱⴻⵃ ⵍⴰⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

ⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⵜⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⵇⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵏⴰⵕ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵏⴻⵡⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵡⴰⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⴷⵉⵏⴰⵕ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⵇⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵇⴰⵔⵉⴹⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵃⵓⵣⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 16:03
ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:21     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 26 n tikkal   Bḍu