ⴰⵙⴻⵕⵛⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵚⴻⵔⵔⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ: « ⵓⴽⵙⵉⴱⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵏ-ⵜⴻⵔⵣⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ »

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 16:25   Ɣran-t : 27 n tikkal
ⴰⵙⴻⵕⵛⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵚⴻⵔⵔⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ: « ⵓⴽⵙⵉⴱⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵏ-ⵜⴻⵔⵣⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ »

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵏⴳⵉ/ⴰⴱⴻⴹⴹⵓ ⴷⴻⴳ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵏⴰⵙⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴼⴰⵜⵓⵀⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⴽⵙⵉⴱⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵏ-ⵜⴻⵔⵣⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵕⵛⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵚⴻⵔⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵓⴽⵙⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵍⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵜⵧⵓⵀⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵉⵎⵉⵏⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ.

« ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019 ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⴷ ⵉⵙⴻⴷⵡⴰⵜⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020 ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⵢⴻⵡⵄⴻⵕ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ.

« ⴰⵏⵇⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⴻⴳⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⵓⵙⵓⵜ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⴷⵓⴼ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⴰⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵔⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ-ⵉⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵕⵛⴻⴷ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵏⴻⴼⴽⴰ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵜⵓⵀⵉ.

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵀⴻⵢⵢⴰ ⵙⵧⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵙ 30% ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:26
ⴰⵙⴻⵕⵛⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵚⴻⵔⵔⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ: « ⵓⴽⵙⵉⴱⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵏ-ⵜⴻⵔⵣⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 16:25     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 27 n tikkal   Bḍu