ⴰⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ: ⴰⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵍⵀⴻⵏⴷ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:12   Ɣran-t : 48 n tikkal
ⴰⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ: ⴰⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵍⵀⴻⵏⴷ

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵍⴷ ⴰⵣⵡⴰⵡ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵀⴻⵏⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵀⵉⵏⴷⵔⴰ ⵍⵜⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵉ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⵉ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ.

ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵍⴷ ⴰⵣⵡⴰⵡ, ⵍⴰⵀⵍⵓ ⴰⵣⵡⴰⵡ, ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⴷ ⴰⵔⴱⵉⵏⴷ ⵎⴰⵜⵀⴻⵡ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵀⵉⵏⴷⵔⴰ ⵍⵜⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵎⴻⵍ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵍⴷ ⴰⵣⵡⴰⵡ ⵉ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵎⴰⵀⵉⵏⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵄⵉⵙⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵛⵔⵉⴽ ⴰⵀⴻⵏⴷⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⴷⴻⵔⵙⴰⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵍⴷ ⴰⵣⵧⵓⴰⵧⵓ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵣⵧⵓⴰⵧⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵎⴰⵀⵉⵏⴷⵔⴰ ⴰⵎⴽⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵍⵣⴰⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⴻⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⵖⴻⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ.

ⵎⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴱⵉⵏⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ 40 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵏⵓⵣⵓⵢ 330.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵙⴻⴳ 2010, ⵜⴻⵙⵄⴰ 32 ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⵉ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ 3200 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

 

ⵜⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⵓⵏ ⵉ ⵓⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵎⴰⵀⵉⵏⴷⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵇⴰⵎⴻⵏ 2,5 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ 225 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 16:36
ⴰⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ: ⴰⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵍⵀⴻⵏⴷ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:12     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 48 n tikkal   Bḍu