ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ-ⴻⵏⵉ : ⴰⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:00   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ-ⴻⵏⵉ : ⴰⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⴻⵏⵉ ⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⴰⵚⴻⵔⵔⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ.

ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵓⴼⵉⴽ ⵀⴰⴽⴽⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵛⵍⴰⵓⴷⵢⵓ ⴷⴻⵙⵛⴰⵍⵣⵉ, ⵉ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵉ (ⵎⵓⵓ) ⵉ ⵓⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵡⴰⵄⵉⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⵔⵔⴻⴼ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ.

ⵜⴰⵙⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵉ ⵎⵓⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵙⵡⵉⵄⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵣⵉ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ, ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴽⵉⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⵣⵉⴽⵉⵜ ⵓⵔⵀⵓⴷ ⵉⵉ, ⵙⵉⴼ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵉⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵣⴻⵎⵍⴻⵜ ⴻⵍ ⴰⵔⴱⵉ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⵍⴻⵖ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1,5 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵔⴻⵏ ⵎ3, ⴰⵢⴰ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2049.

ⵔⵏⵓ-ⴰ, ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴻⵏⵉ,ⵢⴻⵙⴱⴻⴹ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ 2020-2021. ⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ-ⴰ, ⵉⵣⴻⵎⵣⴻⵏ ⵙⴻⴼ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 12977, ⵓⵍⵙⴻⵏ-ⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2019 ⵉ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⵣⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵎ (8) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2027, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰ ⵎⵙⴻⴳⵣⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴻⵏⵢⵉ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉⵣⵓⵍ ⴰⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴳⴰⵔ ⵙⴱⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴻⵏⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ.

ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ-ⴻⵏⵉ : ⴰⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:00     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu