ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵓⵎⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 14:32   Ɣran-t : 66 n tikkal
ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵓⵎⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎ, ⴰⵢⵎⴻⵏ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵎⴻⵎ « ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ » ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵓⵎⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ.

« ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⴰⵢ ⵏⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵍⵀⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴰⵎⴰⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵛⴰⵏⵟⵉ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵏⴻⵡⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ.

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵢⵎⴻⵏ ⴱⴻⵏⴰⵏⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ-ⴷ, ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵍⴰⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵓⴷⴰⵏ ⵏ 2017.

ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⴳⵜⵉ ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵞⵓⵕⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵧⵓⴷⵊⵉⵍ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴷⵣⵉ, ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵉ, ⴱⴻⵙⵙⵎⴰ ⴰⵣⵧⵓⴰⵔ, ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵓⴷⴰⵏ ⵏ 2017 ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵙ 105 ⵏ ⵜⵓⵖⴰⵛ. ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⵜⴻⴷⵖⴻⵔ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⵍ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⴷⵖⴰⵔ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵞⵓⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴷ ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴽⴽⵙⴻⵏ-ⴷ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ.

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴳⵔⴻⵏⵜ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⴷ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ, ⴷ ⵡⴰⵖⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵅⵜⴻⵎ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:17
ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵓⵎⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 14:32     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 66 n tikkal   Bḍu