ⴰⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ: ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵔⴻⵡ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 11:50   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ: ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵔⴻⵡ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵔⴻⵡ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⴻⵔⵛⴰⵍ, ⵖⴻⴼ « ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵡⴰⵏ » ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵏⵏⴻⵔⵎⴻⵙ ⴷ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵣⴻⵔⵡⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵡⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⵎⴰ ⴰⵟⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴰⴳⴻⵏ-ⴰ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙ ⵍⴻⵅⵚⴰⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵄⴻⴹⴹⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵄⵣⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⵉⵎⵉ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⴵⴵ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴷⵓⵇⵇⵙⴻⵏⵜ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏⵜ ⵜⵉⵎⵔⴰⵙ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ: ⴰⵙⴰⴳⴻⵏ, ⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵍⵓⵊⵉⵙⵜⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⴷⴰⴼ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ. ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴷⴻⴳ 2012.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵙⵉⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⵙ ⵓⵔⴻⴹⴹⴰⵍ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵏ ⴻⵅⵉⵎ ⴱⴰⵏⴽ ⵧⴼ ⵛⵀⵉⵏⴰ.

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⵇⴻⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⵔⵓⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴱⵏⵓⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏ 37 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⴰⵙⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵍⵄⴻⴼⵕⵓⵏ (ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ) ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵙ ⵜⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ 48 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵙⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵖⵙⴻⵔⵜ ⵏ ⵍⵄⴻⴼⵕⵓⵏ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ 7 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ. ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵖⴻⵔⵎⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵡⵉⴷ ⵓⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴽⴽⵙⴻⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ.

ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 14:34
ⴰⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ: ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵔⴻⵡ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 11:50     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu