ⵟⴰⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ : ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⵎⴰⵢⵓ 2020 22:26   Ɣran-t : 26 n tikkal
ⵟⴰⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ : ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⵖⴰⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵖⴰⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵏⵙⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ 19.

"ⴹ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵉ ⵜⵉⵍⵖⴰ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⵙⴰⴽⵏ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵖⴼ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⵖⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵟⵕⵎⵉⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 31 ⵎⴰⵢⵓ 2020, ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⴷⵏ ⴷⴷⵎⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⵉⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴹⵏ", ⵉ ⵜⴷⴷⵎ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵜ ⵉ ⵙⵔⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴱⵜⵔ-ⵉⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴱⵓⵓⴽ.

"ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴼⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵍⵏ-ⵏⵙⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵔⵙ ⴷⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ-ⵏⵙⵏ ⵜⵉⴷⴱⵍⴰⵏⵉⵏ", ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵣⵎⵉⵍⵜ-ⴰ, ⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵏⵙⵙⵍⵖⵓ ⵢⵉⵡⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵚⵓⴽⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⵖⵉⵔⵎⵓⴷⵏ.

ⴹⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ-ⴰ, ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵏⵙⵏⴱⴳⵉ-ⴷ ⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ-ⵉⵙ "ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵎⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵍⵖⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⴼⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵎⴰⵍ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵔⴰ" ⵢⵙⵙⴼⴽ "ⴰⴷ ⴷⵍⵓⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⴱⵜⵔ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⴼⴰⵛⴱⵓⵓⴽ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵣⵎⵉⵍⵉⵏ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⴱⵡⴰⴹⵉⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵔⵏⵜ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ".

ⵟⴰⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ : ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⵎⴰⵢⵓ 2020 22:26     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 26 n tikkal   Bḍu