ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴱⵍ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:22   Ɣran-t : 38 n tikkal
ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴱⵍ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ), ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵇⴱⵍ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⵏⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ, ⴰⵔⴰ ⴼⴽⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵛⵀⵔⵉⴼ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵙ ⵓⵔⴰⴼⵇ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴼⵏ ⵙ ⵟⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ, ⴼⵓⵓⴷ ⵛⵀⴻⵀⴰⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ, ⴷ ⴰⵙⵖⵏⵡ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵜⵙⵏ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵖⴼ ⵓⵙⴱⵜⵔ-ⵉⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴱⵓⵓⴽ.

ⵙⴳ ⵉ ⵙⴽⵢⴷⵏ ⵉⵙⵓⵎⵔⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵏⵡⵉⵢⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴹⵔⵉⵙ ⴰⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ, ⵜⵉⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴱⵍ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⵔⴰ ⴼⴽⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⴹⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⵖⴼ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ "ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴰ-ⴰ ⵜⴰⵙⵎⵙⴷⴷⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⴰⵙ-ⵢⴼⴽⵏ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴳ, ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ, ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵉⵙ ⵉ ⴰⵙ-ⵏⴼⴽⴰ", ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⴰⴷ ⵏⵣⵎⵍ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 3 ⵎⴰⵢⵓ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵢⵖⵜⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵖⵏⵡ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵟⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ.

ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴱⵍ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:22     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 38 n tikkal   Bḍu