ⵟⴰⵥⵡⵔⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ : ⴰⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ 4.000 ⵎⵡ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:20   Ɣran-t : 22 n tikkal
ⵟⴰⵥⵡⵔⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ : ⴰⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ 4.000 ⵎⵡ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵍⵓⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ ⵏ 4.000 ⵎⵡ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵏⵇⴰⵎⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3,6 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ, ⵢⵙⵙⵉⵎⵍ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵥⵡⵔⵜ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.

"ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⵙⵍⴰ ⵉ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ ⵖⴼ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵍⵍⵓⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⴰⴼⵓⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ", ⵉ ⵏⵖⵔⴰ ⴷⴳ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵉ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ.

ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵜⴰⵥⵡⵔⴰⵏⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ ⵉⵔⴰⴷ ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⵏⵙⵎⵎⴰ ⵟⴰⴼⵓⵓⴽ1, ⵉ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵍⵍⵓⵣⵉⵏⴰⵜ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ 4.000 ⵎⵡ ⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ 2020-2024, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵢⵃⵡⴰǧ ⴰⵚⵔⵔⴼ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⴳⴰⵔ 3,2 ⵖⵔ 3,6 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⵖⵏⵡⵏ 56.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴹⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ-ⵙ ⴰⴽⴽⴷ 2.000 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴱⴷⵓ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷ-ⵉⵙ, ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵍⵍⵓⵣⵉⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⵙⵙⴹⵔⵓ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⴰⴷ ⵓⵣⵣⵓⵔⵏⵜ ⵖⴼ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⴰⴷ ⵃⵡⵉǧⵏⵜ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵖⵔⵓⴷⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 6400 ⵢⵉⵇⵟⴰⵔⵏ.

ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵥⵡⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵃⴰⵔⴱ ⵖⴼ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵒⵉⵟⵔⵓⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ, ⴰⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ-ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵏⵟⵟⴼ ⴰⵎⴹⵉⵇ ⴷⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵇⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵉǧⵡ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵙ ⵓⵣⴰⵍ ⵎⵄⵇⵓⵍⵏ, ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵉǧⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ-ⵏⵏⵖ ⴷⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ.

 

 

ⵟⴰⵥⵡⵔⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ : ⴰⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ 4.000 ⵎⵡ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:20     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 22 n tikkal   Bḍu