ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵓⵒⴻⵒ-ⵡⴰⵔ ⵓⵒⴻⵒ : ⴹⵎⴰⵏⴰ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⴷⵓⵇⵙ ⵏ ⵓⵍⵣⵓⵣ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 08 Yebrir 2020 23:53   Ɣran-t : 213 n tikkal

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵣⵏⵓⵣⵓⵏ ⴰⵒⵉⵜⵔⵓⵍ (ⵓⵒⴻⵒ) ⴰⴽⴽⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔ ⵓⵒⴻⵒ, ⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵜ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴷⵎⵏ ⵜⴰⴳⵏⵓⵜ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⴷⵓⵇⵇⵙ ⵏ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵔⵓⵍ, ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵣⵡⵔⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ.

“ⵟⵉⵎⵍⵉⵜⵉ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⴳⵎⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⴷⵓⵇⵇⵙ ⵏ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵒⴻⵒ ⴷ ⵢⵛⵔⵉⴽⵏ ⵏⵖ ⴱⵔⵔⴰ ⵉ ⵓⵒⴻⵒ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⵓⵎⵓⵔ ⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⴷⴷⵎ ⴰⵣⴽⴽⴰ”, ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵉⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ).
ⵖⴼ ⵍⵀⵙⵙⴰⴱ-ⵏⵙ, ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⴼⴽ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵉ ⵡⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵔⵓ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⴷⵡⵡⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵔⵓⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵓⴷⵔⵉⵏ ⵏ ⴷⵀⴱ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 09 Yebrir 2020 11:30
ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵓⵒⴻⵒ-ⵡⴰⵔ ⵓⵒⴻⵒ : ⴹⵎⴰⵏⴰ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⴷⵓⵇⵙ ⵏ ⵓⵍⵣⵓⵣ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 08 Yebrir 2020 23:53     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 213 n tikkal   Bḍu