ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵏⴻⵇⵙⴻⵏ-ⴷ ⵛⵡⵉⵟ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⴰⵍ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 20 Meɣres 2020 13:26   Ɣran-t : 1216 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵏⴻⵇⵙⴻⵏ-ⴷ ⵛⵡⵉⵟ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⴰⵍ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵏⴻⵇⵙⴻⵏ-ⴷ ⵛⵡⵉⵟ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵜⵓⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⴻⵖⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵣⵔⴻⵄ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵔⴻⵔ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵓⴽⵉⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵏⴰⵍⴽⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ, ⵜⴻⵏⵇⴻⵙ-ⴷ ⵍⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⵖⴻⵔ 50 ⵏⴻⵖ 55 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⴽⵉⵍⵓ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵖⴻⵔ 120 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ.

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ 1.400 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⵙ 40 ⵏ ⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⴽⵉⵍⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵉⴷⴻⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵣ ⵙ ⵍⴻⵖⵍⴰ.

ⵉⵔⵅⵉⵙⴻⵏⵜ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⴷⴰⵍ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⵉⴼⴻⵙⵏⴰⵅ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⴷⵔⴻⵏ ⵖⴻⵔ 80 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ (ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵏⵣⴰⵏⵜ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵙ 110 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ), ⵟⵓⵎⴰⵟⵉⵛ (ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⴷⵔⴻⵏ ⵖⴻⵔ 100 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 130), ⵜⴰⵅⵙⴰⵢⵜ (ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⴷⵔⴻⵏ ⵖⴻⵔ 100 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 120 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ), ⵎⴰ ⵜⵉⵔⴽⴻⵎⵜ ⵜⵓⴷⴻⵔ-ⴷ ⵖⴻⵔ 70 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵖⴻⵔ 200 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵥⴰⵍⵉⵎ ⵢⵓⴷⴻⵔ-ⴷ ⵖⴻⵔ 80 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵏⵣⴰ 100 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ, ⴰⵇⵓⵍⵉⵙ ⵢⵓⴷⴻⵔ-ⴷ ⵖⴻⵔ 60 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 90, ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴼⵉⵜ ⵓⴷⵔⴻⵏⵜ-ⴷ ⵖⴻⵔ 100 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵡⵡⴹⴻⵏⵜ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵖⴻⵔ 150.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⵉⵙⴽⴻⵔⵜ ⵜⵓⴼⴻⴳ ⵖⴻⵔ 1200 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵏⴽⴻⵔ ⵜⵎⴻⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⴻⵚ, ⵉⴼⴻⵍⴼⴻⵍ ⴰⵇⴻⵔⵃⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴼⴻⵍⴼⴻⵍ ⴰⵥⵉⴷⴰⵏ.

ⴰⵇⴰⵔⴻⵚ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 250 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ. ⵉⴼⴻⵍⴼⴻⵍ ⴰⵇⴻⵔⵃⴰⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 180 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵉⴼⴻⵍⴼⴻⵍ ⴰⵥⵉⴷⴰⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 150 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴰⴷ ⴰⴼⴼⴰⵍ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴻⵏ.

ⵎⴰ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⴽⴻⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ-ⵏⵙⴻⵏ. ⵞⵞⵉⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ, ⵜⴻⵜⵜⴻⵣⵣⵉ ⴳⴰⵔ 70 ⴷ 150 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⴽⵉⵍⵓ. ⴰⴱⴰⵏⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⵣⵣⵉ ⴳⴰⵔ 200 ⴷ 250 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴱⵖⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⵣⵣⵉ ⴳⴰⵔ 130 ⴷ 150 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵓⵡⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴷⴻⵏ ⵉⵇⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⴷ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵥⴷⴰⵎ ⴰⵢ ⵥⴻⴷⵎⴻⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢ ⵜ-ⵊⴻⵎⵄⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵎⵉⵔⵉⵔⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵔⵏⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ, ⴷⵖⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵢ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⴻⵜⵜⵏⵓⵣⵓ ⵜⵛⵓⵍⵍⵉⴹⵜ ⵏ 25 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⴳⴰⵔ 1500 ⴷ 1800 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.

ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⵄⴻⵢⵢⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵎⵉⵔⵉⵔⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴳⵔⴻⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵏⴻⵛⵜ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 22 Meɣres 2020 12:48
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵏⴻⵇⵙⴻⵏ-ⴷ ⵛⵡⵉⵟ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⴰⵍ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 20 Meɣres 2020 13:26     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1216 n tikkal   Bḍu