ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 19 Meɣres 2020 12:45   Ɣran-t : 1280 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵙⴰⴳⴳ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴻⵣ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵍⴽⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵉⵎⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⴰⵙⴷⴰⴱⵓ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⵓⴼⴼⵉⵖⵜ, ⴰⵉⵙⵙⴰ ⴱⴻⴽⴽⴰⵉ.

ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴻⴷ ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵛⴻⵡⵡⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⵙⵉⴳⴻⵥ ⴰⵎⴰⴳⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⴰⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⵔⴽⴻⴷ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ, ⴰⵎⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵕⴰⴱⵓⵍⴻⵏ ⵉⵢⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ. ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴳ, ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ, ⴷ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⴳⴳ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 20 Meɣres 2020 13:57
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 19 Meɣres 2020 12:45     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1280 n tikkal   Bḍu