ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵍⴻⵙⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 18 Meɣres 2020 16:41   Ɣran-t : 1235 n tikkal
ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵍⴻⵙⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵍⴻⵙⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ, ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵓⴼⴼⵉⵖⴻⵏ, ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⴷ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⵎⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵏⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵍⴻⵙⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵣⵉⴽ ⵍⵃⴰⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵍⴻⵙⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⵊⴻⵡⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ-ⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⵇⵙⴻⵏ ⵉⵎⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵟⴻⴹ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ « ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴻⵣ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⴻⴱⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵉⵖⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⴷ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴰⴹⵉⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴻⵛⴽⵓⴽⵉⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵙⵔⵉⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵜⴻⵜⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴻⵣ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⴳⴰⵔ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰ « ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ, ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⴳⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴻⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⵓⵜ ⵜⴰⵎⴻⵛⴽⵓⴽⵜ ⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵓⵎⵇⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵙ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ».

ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵖⴻⴼ « ⵓⵡⴻⵍⵍⴻⵀ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡⴰⵔⴻⵏ, ⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⴱⴰⵏ-ⴷ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ».

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 19 Meɣres 2020 12:48
ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵍⴻⵙⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 18 Meɣres 2020 16:41     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1235 n tikkal   Bḍu