ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ: ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 17 Meɣres 2020 15:55   Ɣran-t : 1340 n tikkal
ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ: ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵜ, ⵢⴰⵙⵙⵉⵏⴻ ⴷⵊⴻⵔⵉⴷⴻⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵀⴻⵢⵢⵉ ⴰⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵔ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵎⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵢⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⴻⵍ ⵎⵓⴷⵊⴰⵀⵉⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵍⵍⵓⵎⵎⵙⴻⵏ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵓⵍⵎⵉⵙ ⵉ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷⴰⵖ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴷⵓⴼⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⵉⴷⴻⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴷ « ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ » ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ, ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵃⵡⴰⵊ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⴱⴰⴱ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵔ.

ⴰⵏⴻⵣⵡⵉ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

« ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴽ ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.

ⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⵜⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⵉⴷⴻⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴽⴻⵎⴻⵎⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵏ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⵎⴻⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ.

ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⴰⵥⴻⴹⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

« ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⴼⵔⵓ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵣⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ, ⴷ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⵉⴷⴻⵏⴻ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 18 Meɣres 2020 16:42
ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ: ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 17 Meɣres 2020 15:55     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1340 n tikkal   Bḍu