ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ : ⴳⵓⵉⵜⵧⵓⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵀⴻⵏⴷⵉ ⵓⴷⵔⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵓⵛⵔⵉⴽ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 11 Yebrir 2018 17:18   Ɣran-t : 392 n tikkal
ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ : ⴳⵓⵉⵜⵧⵓⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵀⴻⵏⴷⵉ ⵓⴷⵔⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵓⵛⵔⵉⴽ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴳⵓⵉⵜⵧⵓⵏⵉ, ⵢⴻⵎⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⴷⴻⵍⵀⵉ (ⵍⵀⴻⵏⴷ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵀⴻⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵒⵉⵟⵔⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ, ⴷⵀⴰⵎⴻⵏⴷⵔⴰ ⵒⵔⴰⴷⵀⴰⵏ, ⵓⴷⵔⴻⵏ-ⴷ ⴷⵖⴰ ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ. ⵎⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ-ⵏⵏⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⴹⴻⵔⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵜⴰⵀⴻⵏⴷⵉⵜ ⵙⴻⴳ 10 ⵖⴻⵔ 12 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵉ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵀⴻⵏⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵀⴻⵏⴷⵉⵢⵉⵏ.

ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ : ⴳⵓⵉⵜⵧⵓⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵀⴻⵏⴷⵉ ⵓⴷⵔⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵓⵛⵔⵉⴽ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 11 Yebrir 2018 17:18     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 392 n tikkal   Bḍu