ⴰⵙⵖⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵍⵙⵏ ⵉ ⵢⵉⵚⴰⴹⵓⴼⵏ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Fuṛaṛ 2018 11:08   Ɣran-t : 67 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴹⵉ, ⵀⴰⵛèⵏ ⵎⵔⵎⵓⵓⵔⵉ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴰⵙⵖⵉⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ-ⴰⴳⵉ-ⵉⵏⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵚⴰⴹⵓⴼⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⵎⵣⴳⵏ ⴷ ⵡⵃⵡⵉǧǧⵉ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ.
 
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷ-ⵢⵔⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵄⴳⴳⴰⵍⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⴰⵏⵎⵔⵔⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵓⵎⵔⴷⵙ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ "ⵢⵙⵖⵉⵎ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵓⵅⴷⴷⵉⵎ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵍⵙⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵚⴰⴹⵓⴼⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵍⵃⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵙ ⵍⵎⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵡⴰⵍⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵎⴹⴱⴱⵕⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵍⵃⵓ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵡⵃⵔⵉⵛ-ⴰⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ-ⵏⵏⵉⴹⵏ".
 
ⵢⴱⴷⵔ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ, "ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵃⵓ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ-ⴰⴳⵉ ⵙ ⵓⵕⵚⵚⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵡⵍⵍⴰⵀⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵡⵎⵙⴰⵙⵉ ⴰⵎⵔⵔⴰⵏ 2030 ⵢⵔⵙⵏ ⵖⴼ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⴹⵎⵏⴻⵏ ⴷⵉ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:27
ⴰⵙⵖⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵍⵙⵏ ⵉ ⵢⵉⵚⴰⴹⵓⴼⵏ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Fuṛaṛ 2018 11:08     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 67 n tikkal   Bḍu