ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ-ⴰⵍⵏⴰⴼⵜ-ⵛⵒⵙⴰ: ⴰⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⵓⴷ ⵍⴽⵔⵓⴼ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 19 Yennayer 2018 12:10   Ɣran-t : 468 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵣⵎⵍ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵟⴰⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵇⵢⵢⵎ ⵏ ⵟⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵟⵎⵔⵖⴰ (ⴰⵍⵏⴰⴼⵜ) ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵛⵒⵙⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⵉ ⵓⵖⵍⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵏ ⵖⵓⴷ ⵍⴽⵔⵓⴼ.
 
ⴰⴳⴰⵜⵓ-ⴰ ⵢⵣⵎⵍ-ⵉⵜ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⴰⴱⴷⵍⵎⵓⵓⵎⵏ ⵓⵓⵍⴷ ⴽⴰⴷⴷⵓⵓⵔ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⴰⵍⵏⴰⴼⵜ, ⴰⵔⵣⴽⵉ ⵀⵓⵛⵉⵏⵉ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵛⵒⵙⴰ, ⵒⴷⵔⵓ ⵎⵉⵔⵓ ⵔⵓⵉⴳ.
 
ⴰⴳⴰⵜⵓ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴹⴹⴼ 25 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ (ⴳⴰⵔ 2018 ⴷ 2043) ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵇⵄⴷ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵒⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏ ⵢⵡⵡⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 19 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵏⴳⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ-ⴰ ⵙ ⵜⴻⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵖⴰ.
 
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢⴷⴳ ⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵖⵣⵏ 30 ⵏ ⵡⵓⵏⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵔ, ⵜⵉⴳⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵏⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵣⵣⵓⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ-ⴰ.
 
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴳ-ⵙ ⴰⵙⵙⴼⵜⵉ ⵏ 1,2 ⴷ ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵄⵓⵏ ⵍⴰⵜⵕ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵅⴷⵎ ⴳⴰⵔ 1.000 ⴷ 1.500 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴷⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ-ⵏⵏⵙ.
ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ-ⴰⵍⵏⴰⴼⵜ-ⵛⵒⵙⴰ: ⴰⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⵓⴷ ⵍⴽⵔⵓⴼ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 19 Yennayer 2018 12:10     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 468 n tikkal   Bḍu