ⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ « ⴳⴰⵔ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 22 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 16:53   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ « ⴳⴰⵔ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ

ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵙⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵜⵏⵉ ⴳⴰⵔ « ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵙⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵢⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⴰⵢⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵙⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵏⵏⴻⴳⵎⵓⵏⵜ ⵡⴰⵔ ⵛⵛⴻⴽ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵇⵔⵉⴱ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⴻⵃⵢⴰⴼ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵡⴻⵍⵀⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⴰⵡⴻⵍⵀⴰ ⵉ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ».

ⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ « ⴳⴰⵔ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 22 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 16:53     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu