ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021: 50 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 13:09   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021: 50 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵉ, ⴱⴰⵙⵎⴰ ⴰⵣⵡⴰⵔ.

ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ.

ⵏⵏⵉⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵔⵓⴷⴻⵏ ⵉⴳⵣⵓⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴽⴽⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵣⵧⵓⴰⵔ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ-ⴰ, ⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ-ⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 8.500 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵇⴰⵎⴻⵏ 145 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎⴻⵜⵡⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 355.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵥⵢⴻⵏ ⴰⵙⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021: 50 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 13:09     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu