ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵎⴻⵍ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:33   Ɣran-t : 3 n tikkal
ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵎⴻⵍ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ.

« ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵇⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵏⴻⵣⵎⴻⵍ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⴻⵔⵏⴰⴹⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵎⵉ ⵢⴻⵥⵥⵓⵏⵥⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵖⴻⴼ ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⵜⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵄⵉⵏ ⵡⴻⵙⵙⴰⵔⴰ, ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⵜⵔⵉⵙⴰⵏ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ « ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⴰⴼⵔⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⵎⴻⵖⵥⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⵉⴱⴰⵏⴽⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ-ⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⴳⴻⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵊⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵣⵉⴽ ⵉ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⴻⵏⵜ-ⵓⵎⵉⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ » ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵎⴻⵍ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ, » ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:12
ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵎⴻⵍ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:33     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu